Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Inleiding in de middeleeuwse Arabische filosofie en de filosofie van de renaissance

De leergang filosofie loopt over een periode van vier jaar en biedt een overzicht van de geschiedenis van de filosofie vanaf de antieke oudheid tot en met het heden. In totaal bestaat de leergang uit acht semesters van ieder tien colleges. Het voorjaars-semester loopt van februari tot en met april en het najaarssemester van eind septem-ber tot en met begin december.

In de periode van 2 februari tot en met 13 april 2021 vindt het vierde deel van de leergang plaats. Cursisten zijn echter niet verplicht om de hele leergang te volgen, maar kunnen ook voor één semester inschrijven. Wel is het zo dat cursisten die al eerdere delen van de leergang hebben gevolgd, voorkeur genieten bij de inschrijving. In principe is echter iedereen van harte welkom.

Inhoud van de cursus

Binnen een bestek van tien hoorcolleges, waarin de cursisten zeker ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geboden, biedt de docent Nico Dieteren een eerste zicht op de rijkdom van het Arabisch-islamitische denken, zoals zich dat in de middeleeuwen heeft ontwikkeld. Ook wordt een eerste kennismaking geboden met de filosofie van de renaissance, waarbij het accent komt te liggen op het humanisme, dat in Petrarca zijn belangrijkste vertegenwoordiger had. De colleges zijn op academisch niveau (bachelor-niveau), doch specifieke filosofische voorkennis is niet vereist.

Toelichting

In het huidige tijdsgewricht wordt de Arabisch-islamitische wereld veelal geassoci-eerd met negatieve fenomenen als terrorisme en onderdrukking. In deze cursus wordt die wereld evenwel in een heel ander licht gesteld en wel door zicht te bieden op zijn rijke intellectuele verleden, dat ook van invloed is op ons eigen westerse zelf-begrip. Zo zal stil worden gestaan bij de grote middeleeuwse denkers Al-Fãrãbĩ en Averroës. In het tweede deel van de cursus staat de filosofie van de renaissance centraal, waarbij het accent komt te liggen op de humanisten, en dan met name Pe-trarca. Wat is hun kritiek op de overgeleverde aristotelische en scholastieke filosofie?

Over de docent Nico Dieteren

De docent drs Nico Dieteren verzorgt al bijna vijfentwintig jaar cursussen filosofie voor diverse instellingen. Zo werkte hij bijvoorbeeld van 1996-2020 voor het onlangs ter ziele gegane HOVO Nijmegen (verbonden aan de Radboud Universiteit).

Verdere bijzonderheden

Over de kosten

Voor tien colleges is de prijs € 300. Mensen die minder dan € 22000 per jaar verdienen, kunnen 40% korting krijgen, mits ze een bewijs van de belastingdienst aanleveren. Geldige bewijsstukken zijn uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerde inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt.

Vanwege corona

Is er plaats voor maximaal 20 cursisten.
Zie verder voor maatregelen in het Titus Brandsma Memorial dit artikel.

Ga naar de bovenkant