KERSTVIERING 2020

Kerstviering online

Hieronder vindt u een kerstavond viering in de Titus Brandsma gedachteniskerk.
Vanwege de corona lockdown is het opgenomen.
De teksten en muziek staan onder de video, om bij mee te bidden.

We hopen op deze wijze toch ook dit jaar met kerstmis elkaar biddend nabij te zijn.

We wensen u gezegende kerstdagen.

Kerstviering

Het licht wordt ontstoken

Openingszang

Korte stilte

 

Psalm 72 Beurtlezing

Geef uw wijsheid, God, aan de koning,
leg uw koninkrijk in zijn handen,
dat hij een herder mag zijn voor uw mensen,
voor uw arm volk een rechtvaardige rechter.
Dan dragen de bergen schoven  van  vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
recht doen aan de minsten der zijnen,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden,
hij zal leven onvergankelijk,
zoals de zon, zoals de maan,
van geslacht op geslacht.

Zoals de regen daalt op het veld,
zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen,
en in die dagen
zullen trouw en gerechtigheid bloeien,
zal er vrede zijn in overvloed,
totdat het licht van de maan wordt gedoofd.

Hij zal heersen van zee tot zee,
van de grote Rivier tot het einde der aarde.
Vreemde volkeren dwingt hij op de knieën,
al zijn vijanden bijten in het stof.

Verre koningen, verre kusten
bieden hem hun geschenken aan.
Rijke vorsten, de rijkste landen
leggen hun schatten voor hem neer –

eens zullen alle groten der aarde
en alle volkeren knielen voor hem.
Hij zal een redder zijn van de arme,
een vriend voor hem die niemand heeft.

Voor kleine mensen is hij bereikbaar,
de rechteloze geeft hij hoop.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Zij zullen leven een gouden tijd, hem
dag aan dag gelukkig prijzen en
bidden dat het zo blijven mag:
een vloed van koren, golvende velden,
bomen vol vruchten, hoog op de
bergen –
een stad rijst op uit een zee van groen.

Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

Gitaarspel

 

Lezing Lucas 2, 1-14

In die dagen kwam er een besluit van keizer
Augustus, dat er een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling had voor het eerst plaats
toen Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad
om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht
van David,
ging hij van Galilea uit de stad Nazaret
naar Judea, naar de stad van David,
Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde,
die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven,
brak het uur aan
waarop zij moeder zou worden;
zij bracht haar zoon ter wereld,
haar eerstgeborene,
wikkelde hem in doeken
en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was
in de herberg.

In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld
gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald
door de glorie des Heren,
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
‘Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor het hele volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden,
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’
Opeens voegde zich bij de engel
een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’

Acclamatie

Stilte

Ruimte voor gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Wegzending

© Teksten: Kees Waaijman
© Muziek: Ad de Keyzer

Niets van deze kerstviering mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, elektronisch, door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van Stichting Titus Brandsma Memorial, Nijmegen.