psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 21

Zang

Wie om het recht zich weert
en jouw bevrijding draagt,
wie om jouw liefde leeft
en staat voor jouw gelaat,

ontvangt jouw kroon en tooit
zich met jouw waardigheid.
zijn hart is vol van Jou,
hij draagt jouw zegen uit:

te midden van jouw volk
ontspringt opnieuw de bron
van leven, mensen die
zich weren in jouw naam.

Beurtlezing – Habakuk 3,13-19

Jij trekt erop uit
om jouw volk te bevrijden,
om jouw gezalfde te bevrijden.

Jij verbrijzelt het huis van de doemende
van de nok af,
tot op de grond
leg Jij de fundamenten bloot.

Met eigen pijlen doorboor Jij het hoofd van de krijgers
die aanstormen om mij te verbrijzelen,
verrukt alsof zij in het verborgene
een gebogene verslinden.

Jij rijdt met je paarden over de zee,
over de vele kolkende wateren.
Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste,
mijn lippen trilden, toen ik jouw stem vernam.
Nog doen mijn botten pijn,
nog beven mijn voeten.

Toch wacht ik rustig af
tot de dag van benauwing komt
voor het volk dat ons onderdrukt.

Al bloeit de vijgenboom niet
en is er geen druif aan de wijnstok,
al mislukt de olijfoogst
en geven de akkers geen voedsel,
al zijn de schapen uit hun kooien verdwenen
en staat er geen koe meer op stal,
toch ben ik verrukt in Wezer,
ik juich in de Machtige van mijn bevrijding.

Wezer, mijn Meester, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als die van hinden,
met Hem beklim ik iedere hoogte.

Stilte

In jouw sterkte,
Wezer,
verheugen wij ons.

Psalm

Stilte

Hoe zingt in ons,
Wezer,
jouw sterkte.

Wenk

Uit ‘Gebed’ van Aelred van Rievaulx

Verhoor mij,
o Heer mijn God,
verhoor mij,
laat waken over uw volk
uw ogen dag en nacht.
Spreid toch, liefdevolle Heer,
uw vleugels uit,
bescherm hen;
strek uit uw rechtervleugel
en zegen hen.
Stort in hun hart uw Geest,
opdat hij hen mag steunen
één in de Geest te zijn
en te bewaren de band van de vrede.
Laat uw Geest blijven
bij hen die bidden,
laat hij hun binnenste vervullen
met de volheid van uw liefde.

Uit de preken van Henry Hane

God verenigt de ziel
en trekt haar uit haar veelheid omhoog
naar het hoogste
en hecht haar
met de hoogste kracht
in God.
God werkt machtig in haar,
wijs en welwillend.
Dan wordt God in de ziel geboren,
wanneer Hij zich
met goddelijk licht openbaart.
Want de vrucht van de Geest is
licht
en liefde
en vreugde
en vrede.

Uit ‘Zeven manieren van minne’ van Beatrijs van Nazareth

De ziel voelt
dat minne
alle weerstand in haar
verwonnen
en het wezen verruimd
en verhoogd heeft.
Als zij in deze wezenstoestand is,
komt het haar voor
dat alles
wat tot de waardigheid van de minne behoort,
licht te doen en te laten is,
te verduren en te verdragen.
Zo valt het haar licht
zich in minne te oefenen.
Dan voelt zij
een goddelijke innerlijkheid,
een heldere zuiverheid
en een geestelijke zoetheid,
een begerende vrijheid,
een met onderscheid begiftigde wijsheid,
een vredige harmonie met onze Heer
en een goddelijke nadering.

Uit de geschriften van Jan van Ruusbroec

Alle vermogens van de ziel zeggen:
‘Laten wij minnen
de grondeloze Minne
die ons eeuwig bemind heeft.’
Al wat uit God geboren is,
dat is God,
dat is God met God,
één minne,
één leven,
in zijn eeuwig Beeld.
Het is aan God gelijk
door de genade
en door liefdevol God aan te kleven.
Het is heilig,
sterk en vrij.
Alles overwint het
in de ondervinding van de minne.
Tussen één-zijn met God
in minne
en God gelijk zijn
in genade
voltrekt zich
de hele ervaring van de minne.

Uit ‘De tempel van onze ziel’

De hoogste eenheid van onze geest
bekleedt Hij
met een wezenlijke
en loutere eenvoud,
waardoor de ziel wordt opgenomen
in goddelijke waarheid
en in stille minne.
Op zo’n wijze
is zij daarin opgenomen
en daarmee verenigd,
dat er nooit enig onderscheid
binnen kan komen.
God is daar zelf zo eenvoudig,
dat Hij er geheel en al
naamloos is,
hoewel Hij die eenheid bezit
met heel zijn Godheid
en met heel de rijkdom
van zijn goddelijk wezen.

Uit ‘Spel van liefde’ van Jan van de Heilige Samson

Men moet niet versteld staan
dat mijn beschouwing
van uw wezen
vol van schoonheid,
in mij en door mij,
is geworden tot een vreugde
waar men zich
niet genoeg over kan verbazen.
Zonder aandacht voor iets anders
geniet mijn liefde van U
en van uw goddelijke verrukkingen,
die zij, voor haar bestemd,
in U aantreft;
verrukkingen
die voor altijd in haar
een zeer eenvoudige liefde wekken
en een onzegbaar besef van U,
hoe U wezenlijk bent.

Uit de geschriften van Titus Brandsma

Het mystieke leven
kan men omschrijven
als een zodanige vereniging van God
met onze menselijke natuur,
dat het goddelijke
niet langer schuil gaat
achter het menselijke,
maar naar buiten uitstraalt
in heerlijke glans.
Dit wil niet zeggen,
dat het goddelijke
het menselijke geheel opheft,
dat er niet heel veel menselijks
in het mystieke leven
overblijft.
Het doet ons
de nabijheid van God
sterker gevoelen,
wij zien de wolken
de schitterende zonnegloed indrinken,
maar zonder dat voor het zonlicht
de nevelen geheel zijn opgetrokken,
zonder dat de zon
in volle klaarheid
aan de hemel staat.

Gebed

Jij, onze bevrijding,
zegen allen
die jouw volk
wegvoeren
uit onderdrukking
naar een land
waar ruimte is voor ieder.

Zang

Vz     Tegen machten die ons knechten
Al     wees ons verweer.
Vz     Tegen achteloos ontluisteren
Al     keer jouw gelaat.
Vz     Tegen niets ontziend geweld
Al     verhef jouw hand.

Al     Wees aanwezig,
0       wees onze sterkte:
0       een hand die bevrijdt,
0       een gelaat dat omziet,
0       verweer dat ruimte schept,
0       jouw naam in ons midden.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Ad de Keyzer
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.