psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 24

Zang

Ruimte om Hem
die ons vestigt en grondt,
die het hart vormt
van de wereld
– schep ruimte.

Heilig om Hem,
die ons loutert en hoog
op zijn berg ons
tooit met vrijheid
– wees heilig.

Open om Hem
die met mensen begaan
zijn gelaat toont
ons ontgrendelt
– ga open.

Beurtlezing – Jesaja 33,14-22

Wie van ons zal gast zijn
bij zo’n verterend vuur?
Wie van ons zal gast zijn
bij zo’n eeuwige vlam?

Wie in waarheid gaat,
gerechtigheid spreekt.
Wie winst door uitbuiting verwerpt,
zijn handen niet opent voor giften.

Wie zijn oren dicht stopt
om geen bloedige plannen te horen.
Wie zijn ogen sluit
om kwade plannen niet te zien.

Hij zal op de hoogte wonen,
een nest op de rots is zijn steile burcht.
Brood wordt hem gegeven,
water zal hem nooit ontbreken.

De Koning in zijn schoonheid
zullen jouw ogen schouwen.
Een weids land zullen zij zien.

Je hart murmert van verschrikking:
waar is de schrijver, waar de weger,
waar de teller van de torens?

Het dolende volk zul je niet meer zien,
het volk met zijn diep verstoorde, ongehoorde taal,
met zijn barbaarse spraak, zonder opmerkzaamheid.

Aanschouw de Sion,
de plek voor onze getijden.
Je ogen zien Jeruzalem:
een zorgeloos oord,
een tent die nooit verwijderd wordt,
nooit worden haar pinnen uitgetrokken,
geen van haar koorden wordt losgerukt.

Ja, weids is daar Wezer om ons:
een plaats van stromen en brede rivieren,
geen roeiboot vaart daarover,
weidse jachten doorklieven haar niet.

Ja, Wezer die ons schikt,
Wezer die ons kerven geeft,
Wezer onze koning,
Hij bevrijdt ons.

Stilte

Ontvouw van Jou uit,
Wezer,
onze aarde.

Psalm

Stilte

Koning ben Jij,
Wezer,
in waardigheid gekleed.

Wenk

Uit ‘Mystieke Theologie’ van Dionysius de Areopagiet

God nodigt Mozes uit
Hem te naderen op zijn heilige berg.
Hij roept hem op
zich te louteren
en zich te verwijderen
van al wat onrein is.
Na deze volkomen loutering
hoort hij vele bazuinen klinken
en ziet hij vele lichten
die hun loutere stralen
naar alle kanten laten flitsen.
Vervolgens verwijdert hij zich van de veelheid
en reikt opwaarts
naar de top van de goddelijke stijgingen.
Maar zelfs daar ontmoet hij niet God zelf
en schouwt hij niet Hem
die onzienlijk is.
Hij schouwt de plaats waar Hij is.

Uit ‘Gulden brief’ van Willem van Saint-Thierry

Zoals de psalmist zegt,
de berg van de Heer
is de plaats
waar het geslacht woont
dat de Heer zoekt,
dat het gelaat zoekt van Jakobs God.
Dat zijn zij die rein zijn van handen
en zuiver van hart
en hun ziel niet ijdel hebben ontvangen.
Dit is jullie roeping:
het gelaat van God zelf zoeken,
het gelaat dat Jakob zag toen hij zei:
‘Ik heb God gezien van gelaat tot gelaat
en mijn ziel werd gered.’
Wie deze vroomheid niet heeft,
leeft tevergeefs
of leeft helemaal niet.
Hij leidt niet het leven
dat hij moet leven.

Uit de geschriften van Franciscus van Assisi

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Echt zuiver van hart zijn zij
die het aardse smaden
en het hemelse zoeken ,
niet ophouden de levende en ware Heer God
altijd te aanbidden
en te zien met een zuiver hart en gemoed.

Uit de brieven van Hadewijch

Wanneer je een berg bestijgt,
zul je sterk vooroverbuigen.
Dat betekent:
je zult dankbaar zijn
ten opzichte van al je pijnen
die je ter wille van de minne overkomen.
Ook betekent het,
dat jij je uit geheel je hart zult verootmoedigen.
Al was je in staat
alle deugden te beoefenen
die alle levende mensen samen kunnen beoefenen,
dan nog zal dat alles jou toeschijnen
als klein en helemaal niets
in vergelijking met de grootheid van God
en met de schuld die jij God verschuldigd bent
wat het dienen en minnen betreft.

Uit ‘Zeven manieren van minne’ van Beatrijs van Nazareth

Dit is de grootste toeleg van de ziel:
zonder belemmering van misstappen uit het verleden
minne te dienen
met een vrij geweten,
een zuivere geest
en een helder verstand.
Een zo grote zuiverheid en adel
komen uit minne en niet uit vrees voort.
Want vrees doet werken en deugden voortkomen
uit angst voor de toorn van onze Heer.
Maar de minne staat in haar werking uitsluitend uit
naar zuiverheid,
hoogheid,
opperste adel,
zoals ze zelf is
wanneer ze in zichzelf wezend
zichzelf bezit en geniet.

Uit ‘Geestelijke opklimmingen’ van Gerard Zerbolt van Zutphen

Liefde voor de deugd,
daaraan zal ieder die God zoekt
vasthouden.
Geheel toegewijd zijn aan het goede,
omdat niets schadelijker is
dan het verlies van de innigste zuiverheid.
Hij vindt niets dierbaarder en kostbaarder
dan de zuiverheid die hij nu heeft.
Voor hem is een schending van de deugden
een diepe smart.
Menselijk eerbetoon
zal zijn aanzien niet vergroten
noch doet eenzaamheid er iets aan af.
Overal en altijd
draagt hij zijn geweten met zich mee
als een rechter over zijn daden
én over zijn gedachten.
Geen enkele onzuiverheid laat hij binnen.

Uit de geschriften van Maur de l’Enfant Jésus

Niemand anders dan God zelf
heeft de sleutel
die toegang geeft
tot de mystieke geheimen.
Niemand kan hier binnentreden
voordat Hij hem de deur geopend heeft.
Engelen en mensen
kunnen de vermogens van de ziel wel zuiveren,
verlichten
en vervolmaken,
maar zij kunnen niets doen
in de eenheid van haar grond
dan deze voorbereiden
en op weg zetten.
Meer niet.
Immers,
God heeft deze ruimte bestemd
voor zijn verblijf
en daar stort Hij in de ziel
de rijkdommen van zijn genaden uit
die zich vervolgens verspreiden
over haar vermogens.

Gebed

Jij, onzichtbaar aanwezig,
trek mee in ons midden.
Doorbreek onze angst,
laat ons groeien in vertrouwen,
vorm ons om naar jouw beeld.

Zang

K1     Jij die leven schenkt om niet,
00      ons diepste wezen vormt,
K2     vestig ons in jouw bestaan,
00      grond ons in jouw kracht.

K1     Jij die in jouw heiligheid
00      ons zuivert van bederf,
K2     blijf ons in het stille licht
00      van jouw gelaat nabij.

K1     Zegenrijk is jouw bevrij-
00      dende aanwezigheid.
K2     Breek de ban van onze angst,
00      open ons om Jou.

K1     Koninklijk bekleed Jij ons
00      met jouw waardigheid.
K2     Leef in ons jouw liefde, wees
00      de zang van onze ziel.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Chris Fictoor
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.