PSALMVIERING

Psalmvieringen online

“Een stille plek in huis, een kluis in de woestijn, een kloosterkapel, een parochiekerk, een kathedraal – al deze plaatsen, hoe verschillend ook, dienen één doel: de geest richten op de Levende. Krachtig en ongehinderd. Datzelfde beogen de verschillende vormen van het getijdengebed. Of iemand de getijden nu bidt in stilte of samen met anderen, in alle poverheid prevelend of plechtig zingend in het koor van monniken en monialen, steeds gaat het om dit ene: het ‘altijddurende gebed’ (Lucas 18,1; vgl. Handelingen 6,4; 1 Tessalonicenzen 5,17 en Hebreeën 13,15).”

“In de titel Psalmvieringen staat ‘psalm’ in het enkelvoud. Dit geeft nauwkeurig aan waar het om gaat: in iedere viering staat één psalm centraal. Op deze wijze wordt niet alleen een oude traditie hernomen, maar ook vorm gegeven aan een van de vernieuwsimpulsen van het Tweede Vaticaans Concilie: aandacht voor ‘de eigen aard van ieder psalm’. Dit alles opdat de psalm kan bewerken waartoe hij ‘krachtens zijn aard’ bestemd is: ‘de geest van de mens tot God verheffen’.”

Kees Waaijman, in: “Psalmvieringen. Vorm van Getijdengebed”,
Titus Brandsma Memorial 2014, blz. 7-8

Hieronder vindt u een link naar de opname van de psalmviering van deze week, opgenomen in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, ten tijde van de uitbraak van het Coronavirus, bedoeld als ondersteuning voor het bidden van de psalmviering thuis.

Daaronder vindt u de teksten die in die psalmviering gezongen en gesproken worden. Een boekje met de teksten én de melodieën van deze psalmviering (en eventueel die van de komende weken) kunt u bestellen bij het Titus Brandsma Memorial, door het sturen van een e-mail bericht aan: titusbrandsma@karmel.nl.

We wensen u veel inspiratie.

Psalmvieringen, Vorm van Getijdengebed.. Kees Waaijman

Psalmviering 67

Zang

Al     Wees genadig,
00     zegen ons,
00     laat lichten jouw gelaat
00     in ons midden.

Vz     Trek jouw spoor van bevrijding
00     door heel het land.
Al     Wees genadig.
Vz     Schik naar waarheid,
00     oordeel naar recht.
Al     Zegen ons.
Vz     Gids de volken
00     door het duister van de tijd.
Al     Laat lichten jouw gelaat.
Vz     Zegen jouw land,
00     breng geluk
Al     in ons midden.

Al     Wees genadig,
00     zegen ons,
00     laat lichten jouw gelaat
00     in ons midden.

Beurtlezing – Jezus Sirach 50,16-24

De zonen van Aäron verhieven hun stem
en bliezen op hun zilveren trompetten.
Zij lieten een machtige stem horen,
een gedachtenis voor het gelaat van de Allerhoogste.

Heel het volk wierp zich ter aarde,
allen diep gebogen
voor de Allerhoogste,
de Heilige van Israël.

De zangers vierden Hem met hun stem,
luid schalde hun lieflijke zang.
Het volk joelde voor Wezer, de Allerhoogste
en bad voor het gelaat van de Gunnende,
tot de viering van Wezer voltooid was
en de dienst volbracht.

De hogepriester daalde af
en strekte zijn handen uit
over heel de gemeenschap van Israël.
Hij sprak de zegen van Wezer uit
en riep de naam van Wezer uit, met pracht.

Zij bogen zich opnieuw
en wierpen zich ter aarde
om de zegen van de Allerhoogste
te ontvangen.

Vier de Machtige van het heelal
die allerwegen grote dingen doet,
die de aardeling verheft
vanaf de moederschoot
en ons zijn gunsten geeft.

Moge Hij ons hart
vervullen met vreugde.
Vrede over Israël
in onze dagen
als in de dagen van weleer.

Moge zijn gunst
blijvend met ons zijn.
Moge Hij ons bevrijden
in onze dagen.

Stilte

Wees ons genadig,
zegen ons,
Machtige,
laat lichten jouw gelaat
in ons midden.

Psalm

Stilte

Laat jouw zegen
vruchtbaar zijn in ons,
Machtige,
ontzagwekkend is
jouw zegen.

Wenk

Uit ‘Spreuken’ van Diadochus van Fotikè

Wie in de winter in de buitenlucht staat,
vanaf het begin van de dag naar het oosten gekeerd,
wordt aan de voorzijde door de zon verwarmd,
maar zijn rug blijft koud,
omdat de zon niet boven zijn hoofd staat.
Zo wordt het naar God gekeerde hart
gekoesterd door de genade
en begint het verstand enige vrucht te dragen.
Maar de onzichtbare delen van het hart
blijven denken volgens het vlees,
omdat nog niet alle ledematen van het hart
door het licht van de genade bestraald zijn
tot in het diepst van het ervaarbare.

Uit de geschriften van Franciscus van Assisi

Gij zijt de heilige Heer,
de enige God,
Gij die wonderbare dingen doet.
Gij zijt sterk,
Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste,
Gij zijt de Almachtige,
Gij, heilige vader,
koning van hemel en aarde.
Gij zijt het goede,
al het goede,
het hoogste goed,
Heer, levende en ware God.
Gij zijt liefde,
genegenheid,
Gij zijt wijsheid,
Gij zijt nederigheid,
Gij zijt geduld.

Uit de geschriften van Clara van Assisi

Moge de hemelse Vader
u zijn allerheiligste zegen geven
en deze zegen bekrachtigen
in de hemel en op aarde.
Op aarde
door u rijk te maken in zijn genade
en in zijn deugden
in zijn strijdende kerk.
En in de hemel
door u te verheffen
en te verheerlijken
in zijn zegevierende kerk.
Ik zegen u
tijdens mijn leven en na mijn dood
met alle zegeningen
waarmee de Vader van alle barmhartigheid
zijn zonen en dochters heeft gezegend
en hen nog zal zegenen
in de hemel en op aarde.

Uit de preken van Meester Eckhart

Wie God op een bepaalde manier zoekt,
die kiest die bepaalde manier
en mist God.
Wie echter God zonder manier zoekt,
die verkrijgt Hem
zoals Hij in zichzelf is;
en zo iemand leeft met het Leven zelf.
Wie aan het Leven
duizend jaar lang zou vragen:
‘Waarom leeft U?’
en het zou kunnen antwoorden,
dan zou het niets anders zeggen dan:
‘Ik leef omdat ik leef.’
Dat komt
omdat het leven leeft
vanuit zijn eigen grond
en ontspringt
uit zijn eigen zijn;
daarom leeft het zonder waarom,
juist omdat het in zichzelf leeft.

Uit ‘Visioenen’ van Julian van Norwich

Hoe klaarder de ziel
het gelaat van God
door de minne ziet,
hoe groter haar hunker wordt
om Hem ten volle te schouwen.
Want al woont onze Heer nu in ons,
en al is Hij hier bij ons,
al drukt Hij ons
in een tedere liefdesomhelzing tegen zich aan
om ons nooit te verlaten,
en al is Hij dichter bij ons
dan de tong kan zeggen
of het hart kan beseffen,
toch kunnen we nooit met klagen en wenen,
met zoeken en hunkeren ophouden,
tot we Hem klaar zien
van gelaat tot gelaat.

Uit de geschriften van Maur de l’Enfant Jésus

De geleerden
die Hem naar waarde schatten,
durven enkel in het geheim
met Hem te spreken.
Zij schamen zich
openlijk te erkennen en te belijden
dat zij de voorkeur geven
aan God en zijn glorie
boven ieder ander ding.
Daar het echter niet mijn bedoeling is
om hier iemand te laken,
zal ik slechts zo helder
en eenvoudig mogelijk beschrijven
wie de Heer voor mij is
en hoe zijn genade in mij werkt.

Uit de geschriften van broeder Laurentius

God in waarheid aanbidden
wil zeggen:
Hem erkennen
als degene die Hij is
en tevens onszelf erkennen
voor wat wij zijn.
God in waarheid aanbidden
wil zeggen:
waarlijk metterdaad
en in geest erkennen,
dat God is wat Hij is,
dit wil zeggen:
oneindig volmaakt,
oneindig aanbiddenswaardig,
oneindig ver verwijderd van het kwaad
en zo met alle andere goddelijke eigenschappen begaafd.
Welke mens,
hoe weinig inzicht hij ook hebben mag,
zou niet al zijn krachten inspannen
om alle eerbetuigingen
en alle akten van aanbidding
aan deze grote God te schenken?

Gebed

Jij,
die leven schenkt om niet,
zegen ons, jouw volk,
en allen die uitzien
naar vrede en gerechtigheid.

Zang

Vz     Jij bent een zegen.
Al     Een zegen.

K1    Zoals liefde de geliefde
00     omvormt,
K2    zo blijft jouw gelaat
00     ons eeuwig bij,
Al     een zegen ben Jij.

K1    Zoals een rivier het land
00     doordrenkt
K2    zo stroomt jouw genade
00     in het verborgene,
Al     een zegen ben Jij.

K1    Zoals de dageraad
00     het al ontvouwt,
K2    zo breng Jij alle volken
00     tot eenheid,
Al     een zegen ben Jij.

Vz     Jij bent een zegen.
Al     Een zegen.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Liedcomposities: Ad de Keyzer
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.