PSALMVIERING 82 

Psalmvieringen online

“Een stille plek in huis, een kluis in de woestijn, een kloosterkapel, een parochiekerk, een kathedraal – al deze plaatsen, hoe verschillend ook, dienen één doel: de geest richten op de Levende. Krachtig en ongehinderd. Datzelfde beogen de verschillende vormen van het getijdengebed. Of iemand de getijden nu bidt in stilte of samen met anderen, in alle poverheid prevelend of plechtig zingend in het koor van monniken en monialen, steeds gaat het om dit ene: het ‘altijddurende gebed’ (Lucas 18,1; vgl. Handelingen 6,4; 1 Tessalonicenzen 5,17 en Hebreeën 13,15).”

“In de titel Psalmvieringen staat ‘psalm’ in het enkelvoud. Dit geeft nauwkeurig aan waar het om gaat: in iedere viering staat één psalm centraal. Op deze wijze wordt niet alleen een oude traditie hernomen, maar ook vorm gegeven aan een van de vernieuwsimpulsen van het Tweede Vaticaans Concilie: aandacht voor ‘de eigen aard van ieder psalm’. Dit alles opdat de psalm kan bewerken waartoe hij ‘krachtens zijn aard’ bestemd is: ‘de geest van de mens tot God verheffen’.”

Kees Waaijman, in: “Psalmvieringen. Vorm van Getijdengebed”,
Titus Brandsma Memorial 2014, blz. 7-8

Hieronder vindt u een link naar de opname van de psalmviering van deze week, opgenomen in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, ten tijde van de uitbraak van het Coronavirus, bedoeld als ondersteuning voor het bidden van de psalmviering thuis.

Daarnaast vindt u de teksten die in de psalmviering gezongen en gesproken worden. Een boekje met de teksten én de melodieën van deze psalmviering (en eventueel die van de komende weken) kunt u bestellen bij het Titus Brandsma Memorial, door het sturen van een e-mail bericht aan: titusbrandsma@karmel.nl.

We wensen u veel inspiratie.

Psalmvieringen, Vorm van Getijdengebed.. Kees Waaijman

Psalmviering 82

Zang

K1
k1
Waar macht zich opsluit in zichzelf,
niet instaat voor de zwakke,
K2 daar kom Jij in verzet, gerechtigheid midden in de macht.
K1 Waar macht zich kromt langs duistere wegen, weduwe en wees verkracht,
K2 daar ontregel Jij het blind geweld midden in de macht.
K1 Waar macht verhardt, de pijn niet voelt van de verdrukten,
K2 daar vermorzel Jij het hart van mensen midden in de macht.

Beurtlezing – Jesaja 59,9-17

Schikking is ver van ons,
bewaring bereikt ons niet.
Wij zien uit naar het licht,
en hier, er is duisternis,
wij hopen op stralende helderheid,
en we dolen in donkerte.

We tasten als blinden langs de muur
als mensen zonder ogen tasten wij.
Wij struikelen op klaarlichte dag
als in de schemering,
in de kracht van ons leven
zijn we als doden.

We grommen allen als beren
en murmuren murmurend als duiven.
We zien uit naar schikking,
maar die komt niet,
naar bevrijding
maar die blijft ver van ons.

Ja, veel zijn onze schendingen
jegens Jou,
onze misdaden getuigen
tegen ons.
Wij beseffen onze schendingen
en onze verwringingen voelen wij.

Schending, ontrouw tegenover Wezer,
afval van onze Machtige,
onderdrukkend spreken en opstand,
zwanger gaan van leugentaal,
die we uitbroeden in het hart.

Schikking wordt verdrongen,
bewaring blijft ver van ons.
Hechtheid struikelt op straat,
oprechtheid vindt geen ingang.
Hechtheid is ver te zoeken,
wie het kwaad ontwijkt wordt uitgebuit.

Wezer zag het,
het was kwaad in zijn ogen
dat er geen schikking meer was.
Hij zag dat er niemand was,
het schokte Hem
dat niemand tussenbeide kwam.

Toen stond zijn arm Hem bij,
zijn bewaring steunde Hem.
Hij bekleedde zich met zijn bewaring
als met een pantser,
de helm van de bevrijding
zette Hij op zijn hoofd.

Hij bekleedde zich met vergelding
als met een kleed.
Hij hulde zich in ijver
als in een mantel.

Stilte

Breek toch de macht
die mijn hart versteent,
Machtige,
herstel in mij
jouw orde.

Psalm 82 muzieknotatie

Stilte

Vestig in mij
jouw gerechtigheid,
Machtige,
maak mijn hart gevoelig,
open mijn ogen.

Wenk

Uit ‘Zangen’ van Jacopone van Todi

O hogere Waarheid,
aan wie de macht over alles toebehoort,
Jij bent eindpunt en weg
voor wie jouw minne verworven heeft.
Zoete rust,
verheven boven al het andere,
niets dat bestaat
kan jouw staat veranderen,
doordat hij geplaatst is
in onveranderlijk licht;
terwijl hij door het vuil gaat,
verliest hij zijn onschuld niet.
Rein blijft steeds
de geest die je bezit;
hij bevuilt zich niet met schuld,
omdat die niet op kan klimmen.
De deugden verliezen gevoel van zichzelf
in de vurige liefde.

Uit de preken van Meester Eckhart

Indien een of andere zaak
je van buitenaf tot werken aanzet,
waarlijk,
dan zijn al die werken dood.
Zelfs wanneer God
je van buitenaf tot werken aanzet,
waarlijk,
ook dan zijn al die werken dood.
Wil je echter dat je werken leven,
dan moet God je van bínnenuit aanzetten,
in het binnenste van je ziel.
En ik zeg:
zolang een mens één deugd hoger schat,
heeft hij de deugden niet lief
zoals ze in de gerechtigheid zijn.
De gerechte bemint en verricht alle deugden
in de gerechtigheid en
als gerechtigheid.

Uit ‘Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen

Dan zal standvastig geduld
meer helpen
dan alle macht van de wereld.
Dan zal eenvoudige gehoorzaamheid
hoger verheven worden
dan alle wereldse sluwheid.
Dan zal een zuiver en goed geweten
meer vreugde geven
dan geleerde bespiegeling.
Dan zal versmading van rijkdommen
zwaarder wegen
dan heel de schat van aardelingen.
Dan zul je meer vertroosting putten
uit het innige gebed
dan uit een heerlijke maaltijd.
Dan zul je meer vreugde ondervinden
van de stilte die je bewaard hebt
dan van langdurig gepraat;
dan zullen heilige werken meer waard zijn
dan veel mooie woorden.

Uit de geschriften van Maur de l’Enfant Jésus

Heel ons wezen
is gericht op God:
zuiver en eenvoudig in zichzelf,
oneindig verheven boven alles
wat men zou kunnen denken of zeggen,
voorbij iedere onderscheiding of indeling,
alles overtreffend
wat bereikbaar is door middel van redenering
en zelfs door het eenvoudige verstand,
boven alles wat men zich kan voorstellen
van zijn goddelijke volmaaktheden,
en boven al het volmaaktere
dat kan opkomen
in de gedachte van mensen of engelen.

Uit de geschriften van Maur de l’Enfant Jésus

Heel ons wezen
is gericht op God:
zuiver en eenvoudig in zichzelf,
oneindig verheven boven alles
wat men zou kunnen denken of zeggen,
voorbij iedere onderscheiding of indeling,
alles overtreffend
wat bereikbaar is door middel van redenering
en zelfs door het eenvoudige verstand,
boven alles wat men zich kan voorstellen
van zijn goddelijke volmaaktheden,
en boven al het volmaaktere
dat kan opkomen
in de gedachte van mensen of engelen.

Uit de geschriften van Søren Kierkegaard

Wie macht heeft,
is tegelijk gevangen in het feit
dat hij die macht heeft.
Daardoor komt het,
dat een mens een ander
nooit geheel vrij kan maken.
Daar komt nog bij,
dat in alle eindige macht
een eindige eigenliefde besloten ligt.
Slechts de almacht
kan zichzelf terugnemen
terwijl zij zich geeft.
Daarom is Gods almacht
zijn goedheid.
Want goedheid wil zeggen:
zichzelf geheel geven,
maar zo, dat men
door zich in almacht terug te nemen
de ontvanger onafhankelijk maakt.
Alle eindige macht maakt afhankelijk,
slechts oneindige macht
kan uit niets iets voortbrengen
dat zelfstandigheid krijgt.

Uit de geschriften van Titus Brandsma

Het is alsof het mensdom
met blindheid is geslagen.
Het is ons droef te moede,
als wij,
nog pas getuige van het wrede,
dierlijk wrede schouwspel van de wereldoorlog,
de volkeren zich opnieuw
en vreselijker zien wapenen,
alsof zij niets hebben geleerd.
Het ziet er wel zeer somber uit.
Maar het is merkwaardig,
hoe door alle eeuwen heen
telkens vredesherauten zijn opgestaan,
vredestichters en verkondigers
van de boodschap van de vrede.

Uit ‘Merkstenen’ van Dag Hammerskjöld

De schaamteloosheid van grote trots:
zij tilt de kroon van het kussen
en zet die zichzelf op het hoofd.
Het vreemdzijn van grote trots
voor alles
wat de menselijke hiërarchie constitueert.
Eén verhaaltje:
over de kroon die zo zwaar was,
dat hij alleen gedragen kon worden
door iemand,
die in staat was te leven
zonder ooit te denken
aan de schittering ervan.

Gebed

Hoe lang nog, o God,
wordt het recht verkracht
en worden weerloze mensen
vernederd en verdrukt?
Bevrijd hen
die geen verweer hebben
en laat het recht zegevieren.

Zang

Vz
vz
k1
Dat de zwakken,
naar de rand gedreven,
ons ter harte gaan.
Al
al
Sta op, Machtige,
herstel het recht.
Vz
vz
vz
Dat de armen,
uitzichtloos onteigend,
ons een zorg zijn.
Al
al
Sta op, Machtige,
herstel het recht.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Liedcomposities: Jan Egberink
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch, door geluidsopname of op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.