Leergang filosofie, deel 8

Van Adorno naar Derrida

wekelijks op dinsdag vanaf 10 oktober 2023 van 13:30 – 15:30 uur

Ontdek de ideologie achter de Bauhaus stijl

In 1947 publiceerden de Duitse filosofen Theodor W. Adorno (1903-1969) en Max Horkheimer (1895-1973) hun beroemde boek Dialektik der Aufklärung bij uitgeverij Querido in Amsterdam. In dit werk gaan de auteurs uit van twee thesen die als het ware het theoretische hart van hun betoog vormen: de eerste these luidt dat de mythe al verlichting is, terwijl de tweede these stelt dat de verlichting op haar beurt omslaat in mythologie. Hoewel de grote verlichtingsdenkers beloofden de mensen te bevrijden van de ketenen der blinde heerschappij, blijkt dit denken in waarheid uit te draaien op een nieuwe vorm van knechting. Toch zullen Adorno en Horkheimer geen lans breken voor een definitieve afrekening met het verlichtingsdenken, maar gaan zij juist op zoek naar een positief begrip van de verlichting, dat wil zeggen een verlichting die daadwerkelijk op succesvolle wijze een einde weet te maken aan iedere vorm van knechting. In de eerste helft van de cursus volgen we Adorno en Horheimer op hun zoektocht die ons bijvoorbeeld langs Odysseus, Kant, Sade en Nietzsche, maar ook de moderne cultuurindustrie zal voeren.

Inhoud van de cursus

In de eerste helft van de cursus volgen we Adorno en Horheimer op hun zoektocht die ons bijvoorbeeld langs Odysseus, Kant, Sade en Nietzsche, maar ook de moderne cultuurindustrie zal voeren.

Het tweede deel van de cursus staat in het teken van de Frans-Algerijnse denker Jacques Derrida (1930-2004), die in de filosofische wereld vooral naam en faam verwierf met zijn boek De la grammatologie (1967). In de voetsporen van Heidegger, die de geschiedenis van de westerse metafysica karakteriseerde als de geschiedenis van de zijnsvergetelheid, omschrijft Derrida deze geschiedenis als het verhaal van de vergetelheid van het schrift. Aan het schrift wordt voortdurend een secundaire positie toegekend in vergelijking met het gesproken woord, dat door Derrida wordt omschreven als ‘la parole pleine’, dat wil zeggen een woord dat de betekenis volledig omvat en in zich draagt. Het schrift is daarentegen zo ver van de betekenis verwijderd dat het er op geen enkele wijze in directe verbinding mee staat, maar zich slechts kan verhouden tot de stem als de eerste betekenaar. In navolging van bijvoorbeeld Aristoteles en de taalwetenschapper De Saussure noemt Derrida het schrift dan ook ‘de betekenaar van de betekenaar’, een aanduiding die het secundaire karakter ervan tot uitdrukking brengt. In zijn ‘grammatologie’ of wetenschap van het schrift probeert Derrida nu aan te tonen dat het schrift allesbehalve secundair, maar juist oorspronkelijk is en als oorsprong het gesproken woord en de stem omvat. Tijdens de colleges moet duidelijk worden wat Derrida precies onder het schrift en onder de wetenschap van het schrift verstaat. In hoeverre is zijn ‘grammatologie’ een rehabilitatie van het schrift ten opzichte van de stem?

Voor een uitvoeriger cursusbeschrijving verwijzen we naar de website Fiand.nl

Over de docent Nico Dieteren

De docent drs Nico Dieteren verzorgt al bijna vijfentwintig jaar cursussen filosofie voor diverse instellingen. Zo werkte hij bijvoorbeeld van 1996-2020 voor het onlangs ter ziele gegane HOVO Nijmegen (verbonden aan de Radboud Universiteit).

Locatie

Titus Brandsma Memorial

Stijn Buijsstraat 11
Nijmegen, 6512 CJ Nederland

Verdere bijzonderheden

Over de kosten

Voor tien colleges is de prijs € 300. Mensen die minder dan € 22000 per jaar verdienen, kunnen 40% korting krijgen, mits ze een bewijs van de belastingdienst aanleveren. Geldige bewijsstukken zijn uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerde inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt.

Onderwijsvorm

10 hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Literatuur

De cursisten krijgen de opzet en samenvatting van de colleges uitgedeeld of gemaild.

Belangrijke opmerking

De delen van de leergang filosofie kunnen afzonderlijk worden gevolgd.

Jou Inhoud Komt Hier