psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 112

Zang

Al     Bron van wijsheid,
00     ontzagwekkend.

Vz     Wie doordrongen is van eerbied,
Al     bron van wijsheid,
Vz     gaat de wegen van het recht,
Al     ontzagwekkend.

Vz     Hij is een zegen in ons midden,
Al     bron van wijsheid,
Vz     altijd houdt zijn goedheid stand,
Al     ontzagwekkend.

Vz     Ruimhartig is hij, mededeelzaam,
Al     bron van wijsheid,
Vz     volgt de beweging van zijn hart,
Al     ontzagwekkend.

Vz     In het duister straalt een licht,
Al     bron van wijsheid,
Vz     mededogen en genade,
Al     ontzagwekkend.

Al     Bron van wijsheid,
00     ontzagwekkend.

Beurtlezing – Jezus Sirach 40,12-20;24-37

Iedere steekpenning wordt vernietigd,
hechtheid houdt eeuwig stand.
Rijkdom van doemdenden
droogt uit als een rivier
en drijft over als een donderwolk
bij een regenbui.

Wie geeft met milde hand
ondervindt vreugde,
de misdadiger gaat
volkomen te gronde.

Het zaad van doemenden
komt niet tot bloei,
hun wortels liggen bloot
op de kruin van een rots.
Riet langs het water,
gras langs de rivieroever,
het wordt weggesneden
vóór alle gewassen.

Gunnen wankelt niet
in eeuwigheid,
bewaring houdt altijd stand.

Een werkzaam leven en zoete drank
is heerlijk,
maar daar bovenuit gaat
de vondst van een schat.

Kinderen en een stal
vestigen blijvend je naam,
maar daar bovenuit gaat
het vinden van kundigheid.

Broederschap en bijstand
zijn redders in tijden van nood,
maar daar bovenuit gaat
redding door bevrijding.

Goud en zilver geven
grond onder de voeten,
maar daar bovenuit gaat
goede raad.

Vermogen en kracht
verblijden het hart,
maar daar bovenuit gaat
schroom voor de Machtige.

Wie Wezer schroomt
lijdt geen gebrek,
wie haar bezit
hoeft geen hulp te zoeken.

Schroom voor de Machtige
is als een gezegende lusthof,
met alle wichtigheid
bekleedt Hij haar.

Stilte

Schromen voor Jou,
Wezer,
mijn welvaart.

Psalm

Stilte

Mijn gedrevenheid,
Wezer,
loopt dood.

Wenk

Uit de geschriften van Evagrius van Pontus

Gunnen is
de gids van de nederigheid,
de vijandin van de kwaadsprekerij,
de vriendin van de welgezindheid,
de oprechtheid van de vriendschap,
de reinheid van de vrijmoedigheid,
de welluidendheid van de liefde,
de blijdschap over wie hoogachting verdienen,
de vernietiging van de kwaadaardigheden
en de alomvattende evenwichtigheid.

Uit de geschriften van Franciscus van Assisi

Gelukkig de knecht
die zich op het goede
dat de Heer zegt en bewerkt
door hemzelf,
niet méér verheft
dan op wat Hij zegt en bewerkt
door een ander.
De mens
die liever van zijn naaste wil ontvangen
dan dat hij van zichzelf
aan de Heer God wil geven,
begaat een misstap.

Uit de preken van Meester Eckhart

De gerechte mensen
nemen de gerechtigheid zo ernstig
dat wanneer God niet gerecht was,
Hij hun geen zier zou kunnen schelen.
Zij staan zo vast in de gerechtigheid
en hebben zich zo volkomen van zichzelf ontledigd,
dat ze niet kunnen rekenen
met de pijn van de hel
of met de vreugde van de hemel
of waarmee dan ook.
Ja, al was alle pijn op aarde
met de gerechtigheid verbonden,
zij zouden er niet de minste acht op slaan;
zo vast staan zij
in God en gerechtigheid.

Uit ‘Boek van de waarheid’ van Heinrich Seuse

Van een onthecht mens
is zijn doen en laten
zijn ledigheid,
want doende blijft hij in ruste
en in zijn werk blijft hij vrij.
Hoe gedraagt hij zich
tegenover zijn naaste?
Hij gaat met mensen om
zonder van hen afhankelijk te worden,
heeft lief
zonder beslag te leggen
en is meelevend
zonder bezorgd te zijn,
in echte vrijheid.
Dan gaat hem in de hoogste kracht
een licht op
dat toont hoe God
in hem is, leeft en werkt,
en dat hij enkel Gods werktuig is.

Uit de geschriften van Jan van Ruusbroec

De mens
die uit de hoogte van God
neergezet wordt in de wereld,
is rijk aan deugden.
Hij zoekt niet zijn eigen eer,
maar de eer van God.
Daarom is hij waarachtig in alle dingen.
Hij heeft een rijke, milde grond
die gegrond is in de rijkheid van God.
Daarom moet hij altijd uitstromen
in al degenen die hem nodig hebben.
Want de levende bron van God
is zijn rijkdom
en deze kan men nooit uitputten.
Hierdoor heeft hij een ‘gemeen’ leven,
want schouwen en werken
gaan hem beide even gemakkelijk af.

Uit ‘Levende liefdevlam’ van Jan van het Kruis

Omdat God barmhartig,
medelijdend
en goedertieren is,
voel je zijn barmhartigheid,
medelijden
en goedertierenheid.
Daar Hij de sterke God is,
teder en verheven,
voel je zijn kracht,
tederheid en verhevenheid
in zijn beminnen.
Daar Hij waarachtig is,
voel je dat Hij je waarachtig liefheeft.
Daar Hij vrijgevig is,
ervaar je in zijn beminnen
en in het bewijzen van zijn gunsten
zijn vrijgevigheid zonder zelfzucht.
Daar Hij de deugd
van hoogste nederigheid zelf is,
bemint Hij jou
met de hoogste goedheid en waardering
en maakt jou aan zichzelf gelijk.

Uit de geschriften van Simone Weil

Men kan er zeker van zijn
dat die mensen,
bij wie de liefde tot God
alle waarachtige liefde
voor de dingen hier op aarde
heeft uitgebannen,
niet Gods ware vrienden zijn.
Na de aanraking van de ziel met God
vervallen de naasten,
de vrienden,
de godsdienstige handelingen,
de schoonheid van deze wereld
niet tot onwerkelijkheid.
Integendeel,
eerst dan worden zij zeer werkelijk.
Voordien waren het louter dagdromen.
Vóór die tijd
was er in het geheel geen werkelijkheid.

Gebed

Geleid door het licht
van jouw aanwezigheid
hier in ons midden,
bidden wij:
o Jij, ons zo nabij,
maak ons tot een werktuig
van jouw gunnende liefde.

Zang

Al     Teder en genadig,
00     heilig is jouw naam.

Vz     Altijd houdt de gerechtige stand,
Al     teder en genadig,
Vz     zijn gedachtenis duurt eeuwig,
Al     heilig is jouw naam.

Vz     Het kwaad weerstaat hij zonder angst,
Al     teder en genadig,
Vz     zijn hart gegrond in goedheid,
Al     heilig is jouw naam.

Vz     In mildheid is zijn ziel gevestigd,
Al     teder en genadig,
Vz     geen angst voor ondermijning,
Al     heilig is jouw naam.

Vz     Zijn welstand deelt hij met de arme,
Al     teder en genadig,
Vz     hij doorziet de weelde van het kwaad,
Al     heilig is jouw naam.

Al     Teder en genadig,
00     heilig is jouw naam.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Ad de Keyzer
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.