psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 122

Zang

Al     Onze grootste vreugde
00     vinden wij in jou,
00     Jeruzalem.

Vz     In jou ontspringt de Bron
00     van alle leven,
00     onze grootste vreugde.

Vz     De vervulling van
00     ons diepst verlangen
Al     vinden wij in jou.

Vz     In ons samenkomen
00     gaat jouw eenheid open,
Al     Jeruzalem.

Al     Onze grootste vreugde
00     vinden wij in jou,
00     Jeruzalem.

Vz     Hier wordt de naam gevierd,
00     geheim van liefde,
Al     onze grootste vreugde.

Vz     Gerechtigheid en liefde
00     voor de waarheid
Al     vinden wij in jou.

Vz     Stad van vrede, jij,
00     die ons verzoening brengt,
Al     Jeruzalem.

Al     Onze grootste vreugde
00     vinden wij in jou,
00     Jeruzalem.

Beurtlezing – Jesaja 2,2-5

Wezen zal het in die laatste dagen
dat de berg van het huis van Wezer
vast zal wezen als top van de bergen,
verheven boven de heuvelen.

Alle naties zullen opwaarts stromen,
vele volken gaan en zeggen:
‘Ga, bestijgen wij de berg van Wezer
naar het huis van Jakobs Machtige
waar Hij ons zijn wegen wijst
en wij zijn paden gaan.’

Ja, van Sion trekt de wijzing uit,
de aanspraak van Wezer uit Jeruzalem.
Hij zal schikken tussen de naties
en richten over vele volken.

Zij smeden hun zwaarden om tot ploegscharen,
hun speren tot snoeimessen.
Geen natie heft het zwaard tegen een andere natie,
zij zullen de krijg niet meer leren.

Huis van Jakob, ga
en gaan wij in het licht van Wezer.

Stilte

Mijn vreugde,
Wezer,
wie Jou naderen.

Psalm

Stilte

Wees Jij,
onze Machtige,
bron van goedheid.

Wenk

Uit ‘Belijdenissen’ van Augustinus

Door uw liefde
ontvlammen wij in liefde.
Wij ontvlammen
en daar gaan wij.
We klimmen de opklimmingen in ons hart
en zingen het lied van de trappen.
Door uw vuur,
uw goede vuur
ontvlammen we
en gaan we,
omdat wij naar omhoog gaan
naar de vrede van Jeruzalem,
omdat ik verheugd ben geworden over hen
die tot mij gezegd hebben:
‘Naar het huis van de Heer zullen wij gaan.’
Daar zal de goede wil
ons een plaats geven,
zodat wij niets anders meer willen
dan daar blijven
tot in eeuwigheid.

Uit de geschriften van Aelred van Rievaulx

Bij vriendschap
zijn deze vier eigenschappen in het geding:
liefde en genegenheid,
geborgenheid en genoegen.
Liefde brengt mee
dat je elkaar van harte diensten bewijst.
Bij genegenheid
welt er van binnen een aangenaam gevoel op.
Geborgenheid betekent
dat je zonder angst en wantrouwen
je geheimen en plannen deelt.
Van genoegen is sprake
als je aangenaam en vriendschappelijk
alles wat je meemaakt
kunt delen,
slechte gedachten zowel als nuttige,
alles wat je van en aan elkaar
kunt leren.

Uit ‘Zeven manieren van minne’ van Beatrijs van Nazareth

De ziel zal altijd minne volgen,
minne bekennen
en minne genieten.
Daarmee wil ze optrekken naar het land,
waar zij haar woning gevestigd
en haar begeren op gericht heeft
en in minne rust.
Daar wordt zij
van elke belemmering ontdaan
en liefdevol door de geliefde ontvangen.
Want daar zal zij met begeerte aanschouwen
wat zij zo teder heeft bemind.
Zij zal Hem tot haar eeuwige vreugde bezitten
die zij zo trouw heeft gediend
en Hem vol genoegen genieten
die zij in haar ziel
zo vaak in minne heeft omhelsd.

Uit ‘Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen

Bewaar de vrede in jezelf,
dan zul je ook anderen tot vrede brengen.
Een vredelievend mens
doet meer goed
dan een groot geleerde.
Een vredelievend mens
keert alles ten goede.
Wie in vrede is
is nooit achterdochtig.
Wie ontevreden is
loopt met allerlei vermoedens rond:
hij komt zelf niet tot rust
en gunt anderen geen rust.
Hij zegt vaak
wat hij niet moest zeggen
en laat na
te doen wat goed voor hem is.
Hij denkt
aan wat anderen behoren te doen
en verwaarloost
waartoe hij zelf verplicht is.

Uit ‘Praktische mystiek’ van Evelyn Underhill

Iets in jou
bestaat nog steeds in zichzelf,
is nog steeds geneigd
om zich in zijn eigen centrum terug te trekken
en weerhoudt je ziel
van die totale overgave
die de enige weg naar vrede is.
Je enige hoop hier
is een houding van volkomen mildheid,
van vrijwillige instemming
met alles wat er kan gebeuren,
zelfs mislukking en dood.
Want vereniging met de Werkelijkheid
kan alleen een vereniging van liefde zijn,
een vrolijk en nederig opgaan van jezelf
in het universele Leven.

Uit de geschriften van Titus Brandsma

Wat had onze liefde voor de vrede
beter, volmaakter, werkdadiger
kunnen zijn geweest.
En als werkelijk de mensen
oprechter en naar juister inzicht
de vrede hadden liefgehad,
niet met woorden maar inderdaad,
zou het er met de kansen op oorlog
anders uitzien?
Maar het is merkwaardig,
hoe telkens vredesherauten zijn opgestaan,
vredestichters
en verkondigers van de boodschap van vrede.
En al ging na enige tijd
hun stem verloren
in het nieuw opkomend strijdgewoel,
na de verschrikking van de oorlog
kwam ook weer de bezinning
en weerklonk opnieuw
de boodschap van de vrede.

Uit ‘Een ruimte van rust’ van Dag Hammarskjöld

Dit is een ruimte
gewijd aan de vrede
en aan hen
die hun leven voor de vrede geven.
Het is een ruimte van rust
waar alleen gedachten zullen spreken.
Wij allen hebben in ons
een kern van stilheid
omgeven door stilte.
Dit huis,
gewijd aan werk en overleg
ten dienste van de vrede,
moet één ruimte hebben,
gewijd
aan de stilte in uiterlijke zin
en de stilheid in innerlijke zin.

Gebed

Wees hier aanwezig,
o God,
en maak van de plaats
waar wij wonen
een stad van vrede.
Bouw ons op
tot uw stad hier op aarde.

Zang

Vz     Bid voor Jeruzalem,
K1    dat alle einden van de aarde
00     in haar het heil aanschouwen;
K2    dat wij ontstijgen aan onszelf
00     en reisgenoten worden.
Al     Hoor ons bidden.

Vz     Bid voor Jeruzalem,
K1    dat haar poorten opengaan
00     voor alle rassen en talen;
K2    dat wij in het huis van God
00     als volk herboren worden.
Al     Hoor ons bidden.

Vz     Bid voor Jeruzalem,
K1    dat in haar midden recht
00     geschiedt, een bron van leven;
K2    dat verzoening van haar uit
00     mag gaan, een golf van vrede.
Al     Hoor ons bidden.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Chris Fictoor
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.