psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 136

Zang

Eeuwig stroomt de bron, uit niet
te peilen diepten welt haar goedheid,
niet te achterhalen is haar
oorsprong, onvermoeibaar

vloeit zij uit en gaat zichzelf
te buiten, altijd al ontketend
is zij, niet te vangen binnen
grenzen zoekt zij zelfvergeten

wie zij kan verblijden, rust niet
tot zij eindelijk gevonden
heeft wie uitzien naar haar liefde,
openbloeien in jouw gunst.

Beurtlezing – Wijsheid 11, 20-26

Alles heb Jij geordend
naar maat en getal en gewicht,
want Jij kunt altijd
jouw macht groots ontplooien.

Wie kan weerstaan
aan de kracht van jouw arm?

Ja, heel de schepping is voor Jou
als een stofje op de weegschaal,
als een dauwdruppel
die bij het morgengloren op de grond valt.

Maar voor allen ben Jij
gunnend,
want alles vermag Jij
en Jij ziet voorbij
aan de misdaden van de mensen,
opdat zij zich bekeren.

Want Jij bent verknocht met al wat is
en niets verwaarloos Jij
van wat Jij maakte.

Ja, als Jij iets zou verafschuwen,
zou Jij het niet hebben geschapen.

Hoe zou iets kunnen blijven bestaan,
als Jij het niet liefde,
hoe zou iets behouden blijven,
als het door Jou niet was geroepen?

Jij spaart alles,
omdat het van Jou is.
Jij, mijn Heer,
bent met hart en ziel
verknocht met alles.

Stilte

Erkennen wil ik,
Wezer,
goed ben Jij.

Psalm

Stilte

Jouw liefde,
Wezer,
zingt eeuwig.

Wenk

Uit de brieven van Antonius de woestijnvader

Wat zullen wij de Heer teruggeven
voor alle genade
die Hij ons geschonken heeft?
In zijn grote goedertierenheid is
Hij ons indachtig.
Hij stelt de zon
in dienst van ons duistere huis
en de maan en alle sterren
maakt Hij dienstbaar
aan ons vergankelijk en nietig bestaan.
Wat zullen wij Hem dan teruggeven?

Uit ‘God liefhebben’ van Bernardus van Clairvaux

De liefde neigt naar God,
neigt naar de Onmetelijke,
neigt naar de Oneindige.
Want God is zowel oneindig als onmetelijk.
De onmetelijkheid heeft ons lief,
de eeuwigheid heeft ons lief,
de liefde die alle weten overtreft
heeft ons lief:
God,
wiens grootheid geen einde kent,
wiens wijsheid geen maat kent,
wiens vrede alle begrip te boven gaat,
heeft ons lief.
En wij op onze beurt
zouden dat met een afgemeten liefde vergelden?

Uit ‘Wolk van niet-weten’

Louter gericht zijn op God
en op Hem alleen
is volstrekt voldoende.
Als je deze gerichtheid
wilt vasthouden,
neem dan één woord,
bijvoorbeeld ‘God’
of ‘liefde’.
Plant dit woord diep in je hart,
zodat het daar steeds aanwezig is,
wat er ook gebeurt.
Het zal je schild
en je speer zijn
in vrede en strijd.
Met dit woord
zullen alle gedachten
in de wolk van niet-weten blijven.

Uit de preken van Meester Eckhart

Het hóógste werk
dat God ooit in enig schepsel verricht,
is barmhartigheid.
Het meest geheime
en het meest verborgene
wordt omhoog geheven
in de barmhartigheid,
en wel in dat werk van de barmhartigheid
zoals het in zichzelf is
en zoals het is in God.
Niet de barmhartigheid
waarin Hij de mens zijn zonden vergeeft
en waarin een mens zich over een ander ontfermt.
Het hoogste werk dat God verricht
is barmhartigheid:
God plaatst de ziel
in het hoogste dat zij kan ontvangen,
in de wijdte,
in de zee,
in de ondoorgrondelijke zee
waar God zijn barmhartigheid verricht.

Uit ‘Geestelijke opklimmingen’ van Gerard Zerbolt van Zutphen

Je moet de goddelijke gunsten
die de mensen geschonken zijn,
je zo eigen maken en aantrekken,
als waren ze alleen jou gegeven.
Dan denk je:
Kijk,
om mij heeft Hij de hele wereld geschapen
en alles wat erop is.
Hierdoor zul je niet weinig in minne,
liefde en dankbaarheid ontvlammen.
Je zult met verwondering merken
hoe Hij aan iemand
die zo onwaardig en zo ondankbaar is,
zoveel gunsten
met zoveel genegenheid en liefde schenkt.

Uit ‘Visioenen’ van Julian van Norwich

Minzaam en indrukwekkend
liet onze hoffelijke Heer
mij de oneindigheid
en de onveranderlijkheid
van zijn liefde zien,
samen met zijn grote goedheid
en zijn genadevolle innerlijke bescherming,
zodat er tot in eeuwigheid
nooit een breuk zal optreden
tussen zijn liefde voor zichzelf
en zijn liefde voor onze ziel.
Zo is voor mij het ontzag
reden tot nederigheid
die mij behoedt voor verwaandheid,
en het zalige liefdesvisioen
is reden tot troost en vreugde
die mij voor wanhoop behoeden.

Uit ‘Wetenschap van het kruis’ van Edith Stein

Door voortdurend te kijken
naar Gods werken
raken wij vertrouwd met Hem.
Wij kennen Hem
en houden van Hem.
Zoals wanneer je met iemand
sinds lange tijd samenleeft
en innig en vertrouwelijk bent.
Dan hoef je over elkaar
geen inlichtingen meer in te winnen
of over elkaar na te denken,
om elkaar te doorgronden
en van elkaars beminnenswaardigheid overtuigd te zijn.
Er zijn tussen hen
ook nauwelijks nog woorden nodig.
Wel leidt elk nieuw samenzijn
tot een nieuw ontwaken
en toenemen van de liefde.

Gebed

Goed en genegen ben Jij
voor al wie uitzien
naar jouw bevrijding.
Wees aanwezig
en wijs ons de weg.

Zang

Jouw gunst bevrijdt wie door de angst
bevangen zijn, verlangen naar de ruimte
van haar liefdevolle blik,
zo sterk en zo weldadig, teder

en genadig ziet zij om
naar de vernederden en tilt hen
uit de duisternis, haar licht
wenkt hen de ochtend in, zo vinding-

rijk is zij, verrassend vrij
voor wie haar onvoorwaardelijk
ontvangen wil is zij de bron,
de stroom, de boom des levens, eeuwig.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Ad de Keyzer
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Titus Brandsma Memorial, Nijmegen.