psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 148

Zang

Al
Al
Laat ongehinderd
stralen jou naam.
.
K1 In de hoogste hemel,
K2 In de sterrennevels,
K1 in de kracht van zon en maan,
K2 in de niet te peilen melkweg,
K1 in het uitdijende heelal,
K2 in het wentelen van de tijd.
.
Al
al
Laat ongehinderd
stralen jouw naam
.
K1
k1
Alles is in Jou geschapen,
Ademt in jouw stilte.
K2
k2
In jouw aanspraak leeft het,
weerklank van jouw wezen
.
Al
al
Laat ongehinderd
stralen jouw naam.

Beurtlezing – Daniël 3,52-82

Gezegend ben Jij, Heer, God van onze vaderen,
gevierd en eeuwig geprezen,
gezegend jouw heerlijke en heilige naam,
hooggeprezen en verheven in alle eeuwen.

Gezegend ben Jij in jouw heerlijke heiligdom,
hooggeprezen en hooggeroemd de eeuwen door,
gezegend ben Jij op jouw koninklijke troon,
gevierd en hooggeprezen in eeuwigheid.

Gezegend ben Jij die troont op de kerubs
en de afgrond doorziet,
gevierd en verheerlijkt in eeuwigheid,
gezegend ben Jij in het firmament,
gevierd en verheerlijkt in eeuwigheid.

Zegen de Heer, alle werken van de Heer,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, alle boden van de Heer,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen, hemelen, de Heer,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen, wateren boven de hemel, de Heer,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, alle drommen van de Heer,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, zon en maan,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, sterren aan de hemel,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, alle regen en dauw,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, alle winden,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, vuur en hitte,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, vorst en koude,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, dauw en sneeuw,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, nachten en dagen,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, licht en duisternis,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, bliksems en wolken,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, aarde,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, bergen en heuvelen,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, al wat er groeit op het land,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, bronnen,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, zeeën en rivieren,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, draken en al wat beweegt in het water,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Zegen de Heer, alle vogels van de hemel,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, alle wilde en tamme dieren,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.
Zegen de Heer, alle mensenzonen,
vier en verhoog Hem voor eeuwig.

Stilte

Hemelwijd,
Wezer,
jouw viering.

Psalm

Stilte

Jouw volk,
Wezer,
is Jou na.

Wenk

Uit de geschriften van Evagrius van Pontus

Wie een rivier ten einde toe volgt,
komt bij de zee uit.
Zo moet,
wie de grootheid van enig geschapen wezen blijft navorsen,
uitmonden in de veelzijdige Wijsheid.
Wie aan de kust van de zee staat,
is vol bewondering voor haar onmetelijke grootheid,
haar geur,
haar kleur,
en ook voor het feit
dat de stromen en de rivieren die in de zee uitmonden,
in haar zonder grenzen en zonder beperking zijn.
Zo staat verwonderd
wie de volmaaktheid van de geestelijke wegen beschouwt,
verbaasd
bij het zien van al die gestalten van de geest.

Uit ‘Belijdenissen’ van Augustinus

De hemel en de aarde roepen
dat zij zichzelf niet gemaakt hebben.
Wij zijn
omdat wij gemaakt zijn.
Gij zijt, Heer,
degene die ons gemaakt heeft,
Gij die schoon zijt
– want wij zijn schoon –
Gij die goed zijt
– want wij zijn goed –
Gij die zijt
– want wij zijn.
Wij zijn wel niet zo schoon,
niet zo goed,
niet zo zijnd
als Gij, onze Schepper.
Bij U vergeleken
zijn wij niet schoon
en niet goed,
zíjn wij niet.
Wij weten dat
dankzij U,
en ons weten is met uw weten vergeleken
onwetendheid.

Uit de geschriften van Hildegard van Bingen

De almachtige en onuitsprekelijke God,
die vóór alle tijden was,
maar geen begin had
en ook na het einde van de tijden
niet zal ophouden te zijn,
heeft ieder schepsel
wonderbaar naar zijn wil geschapen
en wonderbaar overeenkomstig zijn wil toegerust.
Hoe?
Hij bestemde,
dat bepaalde schepselen
aan de aarde gebonden zouden zijn
en andere aan de hemel toebehoren.
Hij heeft ook de engelen
zowel tot het heil van de mensen
als ook ter ere van zijn naam bestemd.

Uit de geschriften van Franciscus van Assisi

Wees geprezen,
mijn Heer,
door broeder wind
en door de lucht,
bewolkt of helder,
en door ieder jaargetijde
waarin Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Wees geprezen,
mijn Heer,
door zuster water
die heel nuttig is en nederig,
kostbaar en kuis.
Wees geprezen,
mijn Heer,
door broeder vuur
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi
en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen,
mijn Heer,
door onze zuster moeder aarde
die ons voedt en leidt
en allerlei vruchten voortbrengt,
bonte bloemen en planten.

Uit de preken van Meester Eckhart

Iemand vroeg mij
waardoor de ene grashalm
zo verschilt van de andere.
Ik zei:
Het is veel wonderlijker
dat alle grashalmen zo op elkaar lijken.
Een meester heeft gezegd:
‘Dat alle grashalmen zo verschillen,
komt door de overvloed van Gods goedheid,
die Hij overvloedig in alle schepselen giet
opdat zijn heerlijkheid
des te meer openbaar zou worden.’
Maar ik zeg:
Het is verbazender
dat alle grashalmen gelijk zijn.
Zoals alle engelen
in hun aanvankelijke louterheid
één engel zijn,
totaal één,
zo zijn ook alle grashalmen
in hun aanvankelijke louterheid
één.

Uit ‘Zien van God’ van Nicolaas van Cusa

Ik dank U, Heer mijn God,
dat Gij mij rijkelijk onthult
op welke wijze
Gij de oneindigheid zelf zijt,
die het zijn van alles samenvouwt
in haar allereenvoudigste kracht.
Die kracht zou niet oneindig zijn,
als ze niet tot oneindige eenheid gebundeld was.
Gebundelde kracht
maakt immers sterker.
Deze kracht is zozeer gebundeld
dat ze niet nog meer gebundeld kan worden.
Ze is oneindig en almachtig.
Gij zijt de almachtige God,
omdat Gij de absolute eenvoud zijt,
die de absolute oneindigheid is.

Uit ‘Geestelijk hooglied’ van Jan van het Kruis

In deze nachtelijke stilte
ontdekt de ziel
hoe bewonderenswaardig
de harmonie van de Wijsheid
tot uitdrukking komt
in de verscheidenheid van haar schepselen en werken.
Zij ziet
dat al deze schepselen en werken
tezamen en ieder afzonderlijk
begiftigd zijn met een bepaalde gelijkenis met God.
In deze gelijkenis
brengt ieder van hen
op zijn manier tot uitdrukking
wat God in hen is,
zodat het zich aan de ziel voordoet
als een harmonie van zeer verheven muziek,
die alle concerten
en melodieën van de wereld overtreft.

Gebed

Gezegend Jij,
schepper van al wat bestaat.
Met hemel en aarde
roepen wij naar Jou:
houd ons in leven
en zegen ons met het licht
van jouw ogen.

Zang

Al
Al
Laat overal
jouw naam lichten.
.
K1 In de diepste afgrond,
K2 in het wervelen van de storm,
K1 in de glooiing van een heuvel,
K2 in het groenen van de bomen,
K1 in de wiekslag van een vogel,
K2 in het leven van jouw mensen.
.
Al
al
Laat overal
jouw naam lichten.
.
K1
k1
In alles kom en ga Jij
onnavolgbaar.
K2
k2
Alles ben Jij voor
en niets laat Jij verloren gaan.
K1
k1
Majesteitelijk verhoog Jij
het volk dat Jij nadert.
.
Al
Al
Laat overal
jouw naam lichten.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Jan Egberink
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, elektronisch, door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van Stichting Titus Brandsma Memorial, Nijmegen.