psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 53

Zang

Al     Kom ons bevrijden, Jij.
Vz     Valsheid vestigt
00     zich in ons.
Al     Kom ons bevrijden, Jij.
Vz     Vervreemd zijn wij
00     van jouw bestaan.
Al     Kom ons bevrijden, Jij.
Vz     Ongevoel verwoest
00     jouw heilig volk
Al     Kom ons bevrijden, Jij.
Vz     Breng ontzetting, breek
00     de overmacht.
Al     Kom ons bevrijden, Jij.
Vz     Doe ons herleven,
00     keer in ons midden.
Al     Kom ons bevrijden, Jij.

Beurtlezing – Micha 3,1-8

Hoor toch, hoofden van Jakob,
leiders over het huis van Israël,
jullie zouden toch voelen wat schikking is?

Jullie die het goede schuwt,
en met het kwade verknocht bent,
die mensen de huid afstroopt
en het vlees van hun gebeente schraapt,
die het vlees van mijn volk eet
en hun de huid aftrekt, de botten breekt,
die hen in stukken snijdt
en als vlees over pot en ketel verdeelt.

Dan kreunen ze om Wezer,
maar Hij buigt zich niet naar hen.
In die tijd verbergt Hij zijn gelaat voor hen,
omdat zij kwaadaardig bezig zijn.

Dit zegt Wezer over de profeten,
die mijn volk misleiden:
‘Wanneer ze iets te vreten hebben,
roepen ze: genoegen,
maar wie hen niets in de mond stopt,
verklaren ze de oorlog.

Daarom zal het nacht worden over jullie,
zonder schouwen,
duisternis over jullie,
zonder waarzegging.

De zon gaat over de profeten onder,
de dag verdonkert over hen.
Schouwers worden beschaamd,
waarzeggers staan te schande,
allen zien vol leedvermaak,
nee, de Machtige buigt zich niet naar hen.’

Maar ik ben vervuld van kracht,
vol van de tocht van Wezer,
vol van schikking en sterkte
om Jakob zijn schending te beduiden,
Israël zijn misdaad.

Stilte

Jij bent mijn hartslag,
mijn Machtige,
Jij verbindt mij.

Psalm

Stilte

Laat jouw vreugde,
Machtige,
in ons juichen.

Wenk

Uit de geschriften van Irenaeus van Lyon

Indien jij, hard geworden,
de kunde van God versmaadt
en ondankbaar bent jegens Hem,
omdat jij een mens bent,
onwelgevallig geworden aan God,
heb je op hetzelfde moment
zowel zijn kunde verloren
als jouw leven.
Immers, maken
is eigen aan de goedheid van God.
Worden daarentegen
is eigen aan de natuur van de mens.
Als jij dus het jouwe aan Hem geeft,
dat wil zeggen:
het vertrouwen op God,
dan zul je zijn kunde in jou opnemen
en een volmaakt werk van God zijn.

Uit de geschriften van Jan van Ruusbroec

Wie God noch gebod achten
en zich niet bekommeren
om een deugdzaam leven,
houden alle geestelijk leven
voor schijnheiligheid en bedrog.
Al wat men hun
over God en het deugdenleven zegt,
aanhoren zij met tegenzin.
Zij hebben zich in hun gemoed
de mening gevormd
alsof er geen God bestond.
Zie, al deze lieden zijn door God verworpen,
want zij zondigen tegen de Heilige Geest.
Zij kunnen zich evenwel bekeren,
maar het is lastig
en het gebeurt zelden.

Uit ‘Alleenspraak van de ziel’ van Thomas van Kempen

Dan zullen allen van hun stuk gebracht worden
die er niet voor terugdeinsden
uw vertrouwelingen te vervolgen.
Dan zullen in de grootste ontreddering
allen uit het lood geslagen worden
die zich aan hun geweten
en een deugdzaam leven
niets gelegen hebben laten liggen
en die zich overgeleverd hebben
aan zinloos gedrag.
Dan zullen allen gestraft worden
die nu de trom roeren en dansen.
Dan zal alles in gejammer overgaan
wat zich aan bandeloze vreugde
overgegeven heeft.

Uit de geschriften van Søren Kierkegaard

De eigenlijke lofzang,
de hymne,
het hooglied van de mens is:
met blije en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
God prijzen
wanneer je hem niet kunt begrijpen.
Hem prijzen
op de dag dat alles je tegenzit,
wanneer het zwart wordt voor de ogen,
wanneer anderen met gemak kunnen bewijzen
dat er geen God is –
om dan,
in plaats van voor jezelf belangrijk te worden
door te bewijzen dat er een God is,
ootmoedig te bewijzen
dat je gelooft dat er een God is,
dat te bewijzen met blijde en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid:
dat is de lofzang.

Uit ‘Praktische mystiek’ van Evelyn Underhill

Weinigen kunnen het verdragen
om zichzelf
van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen;
want wat men dan waarneemt
is vreemd en vreselijk
en roept huiver en diep berouw op.
Het leven van wie dat doet
wordt voorgoed veranderd.
Hij wordt bekeerd,
in de diepste en meest radicale betekenis van dat woord,
en gedwongen
om een nieuw standpunt ten opzichte van zichzelf
en van alle andere dingen in te nemen.
Als je jezelf werkelijk zou kennen –
en je je eigen schimmige persoonlijkheid zag,
getoetst aan waarden van de eeuwigheid,
zou je zeker gedwongen zijn
om je hele bestaan om te vormen.

Uit ‘Wetenschap van het kruis’ van Edith Stein

De ziel heeft het recht
over zichzelf te beslissen.
Dit is het grote geheim
van de persoonlijke vrijheid,
dat God zelf er halt voor houdt.
Hij wil de heerschappij over de geschapen geesten
alleen als een vrij geschenk van hun liefde.
Hij kent de gedachten van het hart
en de afgronden van de ziel,
waar haar eigen blik niet in doordringt
als God haar niet speciaal daarvoor verlicht.
Hij wil echter geen bezit van haar nemen,
zonder dat zij het zelf wil.

Uit de geschriften van Dorothee Sölle

De ziel kan niet zonder de verwondering,
het steeds weer hernieuwde vrij worden
van gewoontes, inzichten en overtuigingen,
die zich als vetlagen op ons vastzetten
en die maken
dat we niet meer aangeraakt kunnen worden
en ongevoelig worden.
Dat wij niet zonder de aanraking
door de geest van het leven kunnen,
dat zonder verwondering,
zonder begeestering
niets nieuws kan beginnen,
lijkt te zijn vergeten.

Gebed

O Jij,
geheim van leven,
breek onze eigenwaan
en reinig ons
van schijn en leugen.
Vorm ons om
naar jouw beeld.

Zang

Vz     Vestig goedheid onder ons:
Al     omkeer naar Jou.
Vz     Vorm ons hart en onze zinnen:
Al     omkeer naar Jou.
Vz     Breek onze eigenwaan:
Al     omkeer naar Jou.
Vz     Breng ontzetting in ons midden:
Al     omkeer naar Jou.
Vz     Leef in ons jouw leven:
Al     omkeer naar Jou.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Jan Egberink
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.