psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 85

Zang

Vz     Jouw liefde keerde zich
00     in overvloed naar ons.
Al     Maak ons zacht,
00     overstroom ons
00     met jouw mildheid.

Vz     Jouw hardheid keerde Jij
00     voorgoed de rug toe.
Al     Verzacht ons hart,
00     wees genadig,
00     gun ons leven.

Vz     Jij keerde in jouw goedheid
00     ons naar jouw gelaat.
Al     Zie ons aan
00     in het licht van
00     jouw bevrijding.

Vz     Jij hebt in ons jouw omme-
00     keer teweeg gebracht.
Al     Trek ons mee
00     in het spoor van
00     jouw bewaring.

Beurtlezing – Jesaja 61, 10-62, 5

Blij verblijd ik mij in Wezer,
mijn ziel joelt in mijn Machtige.
Ja, Hij heeft mij bekleed
met het kleed van de bevrijding,
in mantels van bewaring
heeft Hij mij gehuld.

Zoals een bruidegom
die zijn hoofd priesterlijk omkranst,
zoals een bruid
die zich sierlijk tooit.

Ja, zoals het land zijn gewas voortbrengt
en zoals een tuin het zaad ontkiemen laat,
zo laat Wezer, mijn Meester,
bewaring ontkiemen
en een viering voor alle naties.

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem houd ik niet stil,
tot haar bewaring straalt als het licht
en haar bevrijding
als een brandende fakkel.

De naties zullen je bewaring zien.
Alle koningen je wichtigheid.
Men doopt je met een nieuwe naam
die de mond van Wezer heeft bepaald.

Je zult een sierlijke kroon zijn
in de hand van Wezer,
een koninklijke diadeem
in de hand van je Machtige.

Men zal je niet meer noemen:
Verlatene,
je land wordt niet meer genoemd:
Woestenij.

Ja, men roept je toe:
mijn Behagen in haar,
en je land roept men toe:
Gehuwde.

Ja, Wezer behaagt zich in jou
en je land wordt gehuwd.
Ja, zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zullen je zonen jou huwen,
zoals een bruidegom zich over zijn bruid verblijdt,
zo zal je Machtige zich over jou verblijden.

Stilte

Jouw liefde,
Wezer,
doordringt ons.

Psalm

Stilte

Jouw bewogenheid,
Wezer,
is met ons begaan.

Wenk

Uit ‘God liefhebben’ van Bernardus van Clairvaux

Wij hebben God
niet zonder beloning lief,
ook al moeten wij Hem liefhebben
zonder een beloning te beogen.
Ware liefde
kan niet zonder beloning blijven,
maar zij is geen loonarbeid.
Ware liefde
is iets wat ons overkomt,
geen aangenomen werk.
Ware liefde
verwerf je niet
door overeenkomsten te sluiten.
Spontaan overvalt ze een mens
en maakt hem spontaan.
Echt lief
heb je pas datgene
waarop je liefde zich
als op haar doel richt,
niet een middel
dat je gebruikt
om een doel te bereiken.

Uit ‘Ken de wegen’ van Hildegard von Bingen

De armen, de handen
en de voeten van de genade
blijven voor jouw blik verborgen.
De kracht,
het werken en de wegen
van de goddelijke genade
lichten eerst in ons mensen volkomen op
aan het einde van onze levensweg.
Dat echter de glans
die haar omgeeft,
een en al oog en zeer levendig is,
betekent:
de genade van God
is aan de goddelijke barmhartigheid terzijde gesteld.
Ze gaat de rechtvaardigen voor
om hen te behoeden voor de val
en ze gaat achter de zondaars aan
om hen weer op te richten.

Uit de gedichten van Hadewijch

Nu is het edele seizoen geboren,
dat ons bloemen zal brengen op het land.
Zo is het ook met de edelen,
die uitverkoren zijn
om het juk,
de band van de minne,
te dragen.

Bij hen bloeit de trouw altijd vanzelf,
als edele bloemen met heerlijke vruchten.
Daar wordt in trouw het woord onderzocht.
Daar blijft de minne standvastig,
in één vriendschap hecht verbonden
in de hoogste graad van minne.
Dit is het edele innerlijke dragen,
waarmee minne haar geliefde raakt
en haar met zichzelf één maakt,
één van wil,
in blijvend één-zijn,
voor altijd.

Uit ‘Visioenen’ van Julian van Norwich

God ontstak nooit in woede
en zal dit ook nooit doen.
Hij is immers God.
Hij is goed.
Hij is waarheid.
Hij is liefde.
Hij is vrede.
Zijn macht,
zijn wijsheid,
zijn liefde,
zijn éénheid
laten niet toe dat Hij toornig wordt.
Ik kon goed zien
dat zoiets regelrecht zou indruisen
tegen die goddelijke eigenschappen
van zowel macht,
wijsheid
als goedheid.
God is die goedheid
die niet toornig kan worden,
omdat Hij slechts goedheid is.
En met Hem,
die onveranderlijke goedheid is,
is onze ziel verbonden.

Uit ‘De tempel van onze ziel’

De zinnen en vermogens
moeten ingekeerd en verzameld zijn
in een eenvoudig zwijgen.
Wil God spreken,
dan moeten alle dingen zwijgen.
Wil God binnenkomen,
dan moet de ziel
zichzelf en de schepselen
verlaten.
Wil God zijn edel werk
in haar volbrengen,
dan moet ze zich afgezonderd hebben,
leeg zijn
en aan God overgegeven.
Het edelste waartoe de ziel kan komen,
is dat zij zich aan God laat
en een louter ondergaan van God wordt.
God zijn verborgen werk laten doen,
zich daaraan overgeven
en Gods edel werk ondergaan.

Uit de geschriften van Catharina van Genua

Wie door God zijn omgevormd
kunnen geen enkele herinnering aan zichzelf
vasthouden,
noch ten goede noch ten kwade,
en evenmin een herinnering aan anderen.
Zij zijn tevreden
dat zij zich in de schikking van God bevinden,
en dat Hij alles bewerkt
wat Hem behaagt,
zodat zij geen gedachte kunnen wijden
aan zichzelf.
Zij zien alleen maar
de zo grote goedheid en werking van God,
die zoveel barmhartigheid aan de mens bewijst
om hem tot Zich te voeren,
dat zij niets pijnlijks
noch goeds kunnen zien
dat iemand kan overkomen
als iets dat van henzelf is.

Uit  ‘Wetenschap van het kruis’ van Edith Stein

Om volledig
van het goddelijke zijn
doordrongen te worden
– daarin bestaat de volmaakte liefdesvereniging –
moet de ziel onthecht zijn
van elk ander zijn:
leeg van alle andere schepselen en zichzelf.
Liefde in haar hoogste vervulling
is het één zijn in vrije wederzijdse overgave.
Deze vervulling ten doel hebben
is de omhoogstrevende,
verlangende liefde van het schepsel
en de barmhartig zich neerbuigende liefde
van God tot de schepselen.
Waar deze twee elkaar ontmoeten,
kan de vereniging zich steeds dieper voltrekken.

Gebed

Wees ons nabij, o God,
nu wij omkeren naar Jou
en niet langer omzien
naar wat voorbij is.
Voer ons binnen
in jouw toekomst.

Zang

Vz     Horen wil ik
00     Jou spreken.
Al     Liefde, trouw,
00     recht en vrede,
00     bevrijding, goedheid.

K1    Liefde hecht zich in jouw trouw,
K2    trouw ontmoet jouw liefde.
Al     Liefde, trouw.

K1    Recht omhelst jouw vrede,
K2    vrede kust jouw recht.
Al     Recht en vrede.

K1    Bevrijding borgt jouw goedheid,
K2    goedheid vestigt jouw bevrijding.
Al     Bevrijding, goedheid.

Vz     Horen wil ik
00     Jou spreken.
Al     Liefde, trouw,
00     recht en vrede,
00     bevrijding, goedheid.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Chris Fictoor
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.