Kerstviering online

Hieronder vindt u de opname van een kerstviering in de Titus Brandsma gedachteniskerk.
Het is een gebedsdienst (met overweging) rond de lezing van kerstmorgen, uit Johannes 1.
Het is opgenomen vanwege de corona lockdown, waardoor er geen (kerst-)vieringen in de kerk gehouden worden.
De teksten en muziek staan onder de video, om bij mee te bidden.
(Een apart liturgieblad van de liturgie is hier te vinden .)

We hopen op deze wijze toch ook dit jaar met kerstmis elkaar biddend nabij te zijn.

We wensen u gezegende kerstdagen!

Kerstviering 2021

Openingszang – Jesaja 9, 5-6

Een kind is ons geboren,
een zoon ons gegeven,
hem komt de macht toe.
Een kind is ons geboren,
hij neemt de heerschappij
op zijn schouders.
Een kind is ons geboren,
hij grondvest het recht en
de gerechtigheid
van nu af tot in eeuwigheid.
Een kind is ongeboren.

Begroeting

Kyrie

Vz:
God,
Gij hebt uw licht doen stralen in het duister,
geef dat heel ons leven van dit licht getuigt: Christus onze Heer.
Amen.

Stilte

Lezing – Johannes 1, 1-5.9-14

In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.
In Hem was leven,
en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.

Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wèl aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden;
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.

Acclamatie

Overweging – Kees Waaijman

Stilte

Voorbede

Onze Vader

Zegen

Wegzending

© Teksten: Kees Waaijman
© Muziek: Ad de Keyzer

Niets van deze kerstviering mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, elektronisch, door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van Stichting Titus Brandsma Memorial, Nijmegen.