psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 134

Zang

Vz     Wij zijn ervoor gemaakt.
K1    Hij heeft ons geschapen,
00     is onze levenskracht.
K2    Wij staan ingeschreven
00     in de palm van zijn hand.
Al     Jij bent ons een zegen.

Vz     Wie zal ons weerhouden?
K1    Hij redt ons uit het duister,
00     brengt ons aan het licht.
K2    Hij leidt ons in de vrijheid,
00     breekt door onze angst.
Al     Jij bent ons een zegen.

Vz     Wij allen zijn genodigd.
K1    Onbegrensde ruimte
00     is jouw huis, jouw liefde.
K2    Ieder is gezien,
00     een uitverkoren volk.
Al     Jij bent ons een zegen.

Vz     Wie ontmoedigt ons?
K1    Hij heeft ons opgericht
00     uit de vernedering.
K2    Wij staan hier als zijn knechten
00     vrij voor zijn gelaat.
Al     Jij bent ons een zegen.

Vz     Waarom schuchter zwijgen?
K1    Hij kent ons als zijn wezen,
00     is met ons begaan.
K2    Hij blijft onze Meester,
00     is ons eeuwig trouw.
Al     Jij bent ons een zegen.

Vz     Treden wij naar voren.
K1    Hij heeft ons geheiligd
00     tot zijn heilig volk.
K2    Geen vreemde macht heeft ons
00     hier bijeengebracht.
Al     Jij bent ons een zegen.

Beurtlezing – Deuteronomium 28,3-12

Gezegend ben jij in de stad,
gezegend ben jij op het veld.
Gezegend is de vrucht van je schoot,
de vrucht van je aarde,
de vrucht van je vee,
de worp van je runderen
en de dracht van je schapen.

Gezegend is je korf en je trog,
gezegend ben jij bij je komen
en gezegend ben jij bij je gaan.

Wezer drijft jouw vijanden
die tegen je opstaan
voor je gelaat op de vlucht.
Langs één weg trekken ze tegen je op,
langs zeven wegen vluchten ze voor jouw gelaat.

Wezer gebiedt over jou de zegen
in jouw schuren
en bij al wat je hand onderneemt.
Hij zegent je in het land
dat Wezer, je Machtige, jou geeft.

Wezer brengt jou tot stand
als een heilig volk,
zoals Hij jou verzekerd heeft,
wanneer jij de geboden van Wezer, je Machtige,
bewaakt en zijn wegen gaat.

Alle volken in de landen zien
dat de naam van Wezer
is uitgeroepen over jou
en zij schromen jou.

Wezer schenkt je het goede in overvloed
in de vrucht van je schoot,
in de vrucht van je vee
en in de vrucht van je land,
zoals Wezer je vaderen verzekerde
jou te zullen geven.

Wezer opent voor jou de hemel,
de schatkamer van het goede,
om regen voor het land te geven
op zijn tijd
en al de maak van je handen
te zegenen,
zodat jij aan vele naties uitleent
zonder dat jij hoeft te lenen.

Stilte

Jou te zegenen,
Wezer,
zijn wij genodigd.

Psalm

Stilte

Ontvouw in goedheid,
Wezer,
hemel en land.

Wenk

Uit de geschriften van Tertullianus

Nederig richten wij onze gebeden tot God
zonder zelfs onze handen
te hoog te heffen.
Wij zullen ze bescheiden opheffen.
Ook ons gelaat
zullen wij niet vrijmoedig omhoog richten.
Want ook die tollenaar
die niet alleen in zijn gebed
maar ook door zijn gelaatsuitdrukking
deemoedig en terneergeslagen bad,
ging meer gerechtvaardigd heen
dan die uiterst zelfverzekerde farizeeër.
Ook moet onze onderworpenheid blijken
uit de klank van onze stem.
Want hoe groot
moesten onze luchtpijpen wel zijn,
als wij verhoord moesten worden
in verhouding tot ons geluid.
God evenwel
hoort niet de stem,
maar het hart.

Uit de brieven van Antonius de woestijnvader

Mijn geliefde kinderen,
ik smeek u
niet moe te worden
of op te houden
elkaar te beminnen.
Neem uw lichaam
waarmee u bekleed bent,
en maak er een altaar van.
Leg daarop al uw overpeinzingen
en verlaat al uw boze plannen
voor het gelaat van God.
Hef de handen van uw hart naar Hem,
dat wil zeggen:
alle werkingen van uw verstand,
en smeek God
om u zijn onzichtbaar,
laaiend vuur te geven,
om het uit de hemel te laten neerdalen
en om het altaar te verteren
met alles wat erop is.

Uit ‘Leven van Mozes’ van Gregorius van Nyssa

In dit leven
moeten we slechts één doel voor ogen houden:
knecht van God genoemd worden
vanwege de wijze
waarop wij ons leven ingericht hebben.
Op dit doel is alles gericht.
Zo is het einddoel van het bebouwen van de grond
de vruchten ervan genieten.
Het einddoel van het bouwen van een huis is
erin wonen.
Zo is het einddoel van het geestelijk leven
Gods knecht genoemd worden,
dat wil zeggen:
een leven leiden
dat van alles ontdaan is
en geen enkel kwaad met zich meesleept.

Uit de geschriften van Evagrius van Pontus

Als u rechtop gaat staan
om te bidden,
begin dan niet slap,
anders verricht u heel uw gebed
zonder aandacht,
slap en traag.
Maar wanneer u rechtop gaat staan,
verzamel uw gedachten,
herinner u de Naam,
maak u gereed,
zie op naar Hem tot wie u bidt
en begin daarna.
Als verwarrende gedachten
u tijdens uw psalmen overvallen,
vermenigvuldig dan
uw gebeden en tranen.
Als u een nuttige overweging invalt,
laat deze dan de psalmen vervangen
en verwijder Gods genadegave niet
door tegen te houden
wat u gegeven wordt.

Uit de geschriften van Jan van Ruusbroec

Wij zijn uitvloeiende
en invloeiende
in echte liefde
en verankerd
en vast inblijvend
in eenvoudige vrede
en gelijkheid aan God.
Door deze gelijkheid
en genietende minne
en goddelijke klaarheid
zinken wij weg
in eenheid:
wij ontmoeten God met God,
zonder enige bemiddeling,
in genietende rust.
Zo worden wij eeuwig inblijvend
en altijd uitvloeiend
en zonder onderbreking weer inkerend.
Op deze wijze
bezitten we een waarachtig innig leven
in alle volkomenheid.
Dat dit ons deel mag zijn,
daartoe helpe ons God.
Amen.

Uit de brieven van Marie de l’Incarnation

In de liefde
spreekt de ziel eenvoudig,
ononderbroken
en diep bewogen.
Zij is kort van stof,
maar die voedt haar wonderwel,
als zij zegt:
‘Mijn God, wees gezegend!’
Dit woord ‘God’
zegt de ziel meer
dan men kan uitdrukken.
O mijn leven,
o mijn al,
o mijn liefde!
In het ritme van de natuurlijke ademhaling
gaat deze bovennatuurlijke bewogenheid door.
Wanneer deze uitingswijze
op bevel van de liefde
of door de verplichting tot een of ander werk
onderbroken moet worden,
houdt het hart niet op
aandacht te schenken aan de Beminde.

Uit de geschriften van broeder Laurentius

Vlak voor Laurentius stierf
vroeg een medebroeder hem
waarmee zijn geest bezig was.
‘Ik doe wat ik in de eeuwigheid zal doen,’
antwoordde hij.
‘Ik zegen God,
ik prijs God,
ik aanbid God
en ik bemin Hem uit geheel mijn hart.
Daarin bestaat onze gehele bezigheid, broeder:
God aanbidden
en Hem beminnen
zonder zich om al het andere te bekommeren.’

Gebed

O Jij,
bron van leven,
kom met jouw geestkracht
in ons midden
en trek met ons mee
op onze tocht door het leven

Zang

Al     Zegen ons,
00     wees Jij de bron
00     waaruit wij leven.

Vz     Dat wij in de schepping
00     Jou in mildheid smaken.
Al     Zegen ons,
00     wees Jij de bron,
00     Jij onze oorsprong.

Vz     Dat wij gastvrij als Jij
00     niemand buitensluiten.
Al     Zegen ons,
00     wees Jij de bron
00     van onze goedheid.

Vz     Dat de stroom van jouw
00     genade onze dorst lest.
Al     Zegen ons,
00     wees Jij de bron
00     waaruit wij drinken.

Vz     Dat jouw heiligheid
00     ons doordringt van eerbied.
Al     Zegen ons,
00     wees Jij de bron
00     waarin wij schouwen.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Rokus de Groot
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.