psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 149

Zang

Al     Een nieuw gezang om jouw gunst,
Wh   in jouw gunstelingen zingt het nieuw.

Vz     In het scheppen van jouw scheppingskracht
Al     genieten wij jouw goedheid.
Vz     In ons bijeen zijn ben Jij de Enige,
Al     Jeruzalem verheugt zich.
Vz     In het koningschap van onze Koning
Al     juicht de Sion.
Vz     In de reidans die Jij danst met ons,
Al     vieren wij jouw naam.
Vz     In de maatslag van jouw ongemeten wezen
Al     roemen wij jouw liefde.
Vz     In jouw volk, jouw uitverkoren volk,
Al     Schep Jij behagen.
Vz     In de vrijheid van jouw bevrijding
Al     staan de verdrukten op.

Al     Een nieuw gezang om jouw gunst,
Wh   in jouw gunstelingen zingt het nieuw.

Beurtlezing – Jesaja 60,15-21

Eens was jij verlaten en geschuwd,
niemand bezocht jou.
Maar Ik maak van jou een eeuwige roem,
geslacht op geslacht een bron van vreugde.

Je zult de melk van de volken drinken,
door koninklijke borsten gezoogd.
Je zult voelen dat Ik, Wezer,
je bevrijder ben, je redder,
de sterke van Jacob.

Voor koper breng Ik goud,
voor ijzer zilver,
voor hout koper,
voor stenen ijzer.
Vernoeging wordt je overheid,
bewaring je gezag.

In je land wordt niets meer gehoord van geweld,
verwoesting of bederf binnen jouw grenzen.
Jij zult je muren ‘Bevrijding’ noemen
en je poorten ‘Viering’.

De zon zal overdag je licht niet meer zijn,
het schijnsel van de maan
zal je ’s nachts niet meer verlichten.
Wezer zal eeuwig jouw licht zijn
en je Machtige zal je luister zijn.

Je zon gaat niet meer onder
en je maan neemt niet meer af,
want Wezer zal eeuwig je licht zijn
en de dagen van rouw zijn ten einde.

Heel het volk bestaat uit bewarenden,
zij beërven eeuwig het land.
Zij zijn de scheut die Ik geplant heb,
het werk van mijn handen,
mijn luister.

Stilte

Jouw naam,
Wezer,
zingt nieuw.

Psalm

Stilte

Jouw gunst,
Machtige,
doorstraalt ons.

Wenk

Uit ‘Leven van Antonius’ van Athanasius

Wanneer tijdens een verschijning
bepaalde dingen u doen opschrikken,
maar onmiddellijk wordt de vrees weggenomen
en vervullen u in plaats daarvan
onuitsprekelijke vreugde,
opgeruimdheid,
moed,
herstel van krachten,
onverstoorbaarheid van uw gedachten,
kordaatheid en liefde jegens God,
vat dan moed en bid,
want de vreugde en rust van uw ziel
bewijzen de heiligheid van Hem
die aanwezig is

Uit ‘Spreuken van de woestijnvaders’

Abba Petrus zei:
‘Schat de psalmen niet gering,
want zij verjagen de onreine geesten
uit de ziel
en brengen de Heilige Geest binnen.
Herinner u
dat, toen David op de harp tokkelend
psalmen zong,
koning Saul bevrijd werd
van de boze geest.
Denk ook aan Elisa.
Toen het volk van dorst versmachtte
in de oorlog tegen de zonen van Moab,
zei hij:
‘Laat iemand hier brengen
die onder harpspel psalmen kan zingen.’
En zie,
zodra hij op verzoek van Elisa
psalmen begon te zingen,
stroomde er water
en het volk dronk.’

Uit ‘Gulden brief,  van Willem van Saint-Thierry

God is het wezen
waarvan alle zijn uitgaat,
de kern
die niet onderhevig is
aan begrippelijke taal,
maar de grond van alle dingen.
In Hem
sterft ons wezen niet,
dwaalt ons inzicht niet,
voelt onze liefde zich niet gekrenkt.
Altijd weer wordt Hij gezocht
om zoeter te worden gevonden.
Allerzoetst laat Hij zich vinden
om met meer aandacht
te worden gezocht.
Hoewel de Onnoembare
niet dan op onnoembare wijze
kan worden geschouwd,
dient de mens
die hem wil zien
zijn hart te reinigen.

Uit de geschriften van Franciscus van Assisi

Gelukkig de mens
die alleen maar geluk
en blijdschap vindt
in de allerheiligste woorden
en werken van de Heer
en daarmee vreugdevol en blij
de mensen tot Gods liefde brengt.
Wee de mens
die behagen schept
in lege en loze woorden
om daarmee de lachers op zijn hand te krijgen.

Uit de geschriften van Mechtild van Maagdenburg

God heeft het aan alle schepselen gegeven
te leven volgens hun natuur.
Hoe zou ik mijn natuur dan kunnen weerstaan?
Ik moet van alle dingen weg
naar God toe gaan,
die mijn Vader is van nature,
mijn broeder naar mijn mensheid,
mijn bruidegom door minne
en ik zijn bruid zonder begin.
Denk je,
dat ik die natuur niet ervaren zou?
God kan alle twee:
vurig branden
en troostrijk verkoelen.

Uit de geschriften van Maur de l’Enfant Jésus

Het gaat om God,
zuiver,
zonder enige vermenging
van volmaaktheid of onvolmaaktheid,
zonder Hem te zien
in verhouding tot enig schepsel,
maar met het oog
op zijn zuiver,
eenvoudig
en uitsluitend ondeelbare eenheid,
waarin de ziel Hem zuiver,
eenvoudig en uitsluitend
zoekt en omarmt,
zonder enige vermenging van eigenbelang
of eigen bevrediging,
maar alleen om Hem zelf
en omwille van wat Hij is.

Uit de geschriften van Elisabeth van Dijon

‘Erkenning van Gods heerlijkheid’
is een ziel die in God verblijft.
Die Hem bemint
zonder zichzelf te zoeken
in de zoetheid van die liefde.
Die Hem liefheeft
boven al zijn gaven.
Die slechts bedacht is
op het goed van de Beminde.
Maar hoe daadwerkelijk
het goede voor God willen,
als dit niet geschiedt
door het volbrengen van zijn wil?
Want die wil
zal zich helemaal en hartstochtelijk
aan die wil overgeven,
tot ze niets anders meer kan willen
dan wat God wil.

Gebed

Barmhartige Vader,
bevrijd uit onderdrukking
en geweld,
vieren wij jouw naam.
Moge die naam een zegen zijn
voor wie uitzien
naar bevrijding.

Zang

Al     Bij Jou staan wij in de gunst,
WH  dit is onze waardigheid.

Vz     Hierin juicht mijn gebeente:
Al     bij Jou staan wij in de gunst.
Vz     Kwaad dat zichzelf afstraft,
Al     dit is onze waardigheid.

Vz     Hierin rust mijn vreugde:
Al     bij Jou staan wij in de gunst.
Vz     Machten aan banden gelegd,
Al     dit is onze waardigheid.

Vz     Hierin verheft zich de Machtige:
Al      bij Jou staan wij in de gunst.
Vz      Jouw gerechtigheid onder de volken,
Al      dit is onze waardigheid.

Al      Bij Jou staan wij in de gunst,
WH   dit is onze waardigheid.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Kris Oelbrandt
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.