psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 17

Zang

K1     Hoor mij bidden,
00      voel mijn hart,
00      het huilt om jouw gerechtigheid.

K2     Houd mijn leven
00      in het licht,
00      ontwaar mij in mijn onschuld.

K1     Hoor mij pleiten,
00      heel mijn wezen
00      roept om jouw bevrijding.

K2     Bescherm mij tegen
00      overmacht
00      in de schaduw van jouw vleugels.

K1     Bewaar mijn leven,
00      en ik schouw
00      in de morgen jouw gestalte.

Beurtlezing – Jezus Sirach 35,12-24

Ja, een Machtige die schikt is Hij,
Hij kent geen aanzien des persoons.
Wie op de arme neerziet schenkt Hij geen aandacht,
Hij luistert naar het pleit van de verdrukte.

Hij gaat niet achteloos voorbij
aan de wees die kreunt,
de weduwe die haar hart uitstort.

Hoe zouden de tranen van de weduwe,
neerstromend over haar wangen,
hoe zouden haar noodkreten
niet neerkomen op wie ze veroorzaakt?

Wie God en de mensen met heel zijn hart dient
wordt aanvaard
en zijn smeken reikt tot de wolken.

Het pleit van de gebogene dringt door de wolken,
ontroostbaar, tot het Hem bereikt,
onophoudend, tot de Allerhoogste omziet,
vonnist naar recht, bewarend schikt.

De Machtige zal niet talmen, niet berusten,
tot Hij de plannen van de doemenden vermorzeld,
de volkeren rechtmatig vergolden heeft,
tot Hij de trotse macht gebroken,
de scepter van het onrecht verbrijzeld heeft,

tot Hij de aardeling zijn daden heeft vergolden,
de werken van de mens naar zijn bedoeling,
tot Hij zijn volk bewarend heeft geschikt
en met zijn gunst verheugd heeft.

Kostbaar is zijn mildheid ten tijde van benauwing
als regenwolken in de droge tijd.

Stilte

Hoor in mij tevoorschijn,
Wezer,
jouw waarheid.

Psalm

Stilte

Laat jouw gedaante,
Wezer,
mij verzadigen.

Wenk

Uit ‘Het gebed’ van Origenes

Omdat het doen van goede werken
of het volbrengen van de geboden
wordt opgevat als een deel van het gebed,
‘bidt ook hij zonder ophouden’
die zijn gebed verbindt
met een leven
dat in overeenstemming is met zijn gebed.
Dan pas is de opdracht
‘bid zonder ophouden’
wérkelijk,
indien het hele leven
één groot ononderbroken gebed is.
Van dit gebed is
wat wij gewoonlijk ‘gebed’ noemen
een onderdeel.

Uit ‘Geestelijke ladder’ van Johannes Climacus

Het gebed is
vereniging van de mens met God,
instandhouding van de wereld,
verzoening met God,
moeder en dochter van tranen,
uitboeting van zonden,
dam tegen bekoringen,
scheidsmuur tegen kwellingen,
vernietiging van oorlogen,
werk van engelen,
toekomstige vreugde,
grenzeloze werkzaamheid,
bron van deugden,
verschaffer van genadegaven,
onzichtbare vordering,
voedsel van de ziel,
verlichting van de geest,
bijl tegen de wanhoop,
bewijs van hoop,
bevrijding van droefheid,
openbaring van wat komt,
voorteken van de hemelse heerlijkheid.

Uit ‘Alleenspraak’ van Gerlach Peters

Laat mijn ziel dan,
zoveel het in haar vermogen ligt,
zich beijveren
niet geremd te worden
door wat beneden is.
Van wat boven is
heeft ze niets te vrezen.
Niet alleen drukt dit haar niet neer,
maar telkens wordt zij
op verschillende manieren uitgenodigd
met het hemelse te staan
voor het gelaat van de Heer,
om te wandelen
in een innerlijke en verheven ruimte.
Daar is geen plaats meer voor benauwenis
maar wel voor de vrije Godvormige schouwing
die niet toelaat
dat het oog van het hart
verduisterd of vertroebeld wordt.

Uit ‘Geestelijk hooglied’ van Jan van het Kruis

De voldoening van het hart
is niet te vinden in het hebben van dingen,
maar in het ontbloot-zijn van alles,
in armoede van geest.
Hierin bestaat de volmaaktheid van de liefde,
waarin men God bezit
krachtens een zeer intieme genade.
Daarom leeft de ziel in dit leven
enigszins in een stemming van voldaanheid,
als zij hiertoe gekomen is.
Maar het is nog geen volkomen voldaanheid.
David immers,
hoe volmaakt hij ook was,
verwachtte ze in de hemel te vinden,
toen hij zei:
‘Ik zal verzadigd zijn als uw glorie verschijnt.’

Uit ‘Spel van liefde’ van Jan van de Heilige Samson

Uw gedaante
komt die niet van mij?
Want bent U niet
leven van mijn leven
en liefde van mijn liefde?
Waarom toch hebt U
uw gedaante aan de mijne ontleend?
Ontbrak het U daaraan
in uw hemelse zaligheid?
Waarom anders
hebt U die bij mij gezocht,
als het niet uw wens zou zijn
dat ik op U
in die gedaante verliefd zou worden,
zo zeer zelfs
dat ik bij U mijn toevlucht zou vinden,
omdat ik dan één en dezelfde zou zijn als U
en in U,
die mijn Beminde bent?

Uit ‘Het leven’ van Maria Petyt

Zes jaar geleden
is het mij vergund
een vonkje te mogen zien
van de schoonheid van het goddelijke wezen
binnen in mijn ziel.
Door het zien van dit vonkje
ben ik tot een inzicht gekomen
in de onuitsprekelijke vreugde,
waarvan de gelukzaligen genieten
bij het schouwen van dat allermooiste goddelijke wezen.
Hierdoor smachtte ik zo
naar de genieting van Gods wezen
van gelaat tot gelaat,
dat niets mij in dit leven
nog voldoening kon geven.
Ik verlangde en smachtte ernaar
van alles bevrijd te zijn
om ten volle het goddelijke wezen te mogen genieten.

Uit de geschriften van broeder Laurentius

Men zoekt methoden
om God te leren beminnen.
Men wil dit bereiken
door ik weet niet hoeveel verschillende praktijken.
Men geeft zich veel moeite
om door talrijke middelen
in de tegenwoordigheid van God te blijven.
Is het echter geen veel kortere en rechtere weg
alles uit liefde tot God te doen,
zich van de werkzaamheden van zijn staat te bedienen
om Hem deze liefde te betuigen
en Zijn tegenwoordigheid in ons te beoefenen
door deze omgang van ons hart met Hem?
Daar is geen scherpzinnigheid voor nodig.

Gebed

Jij die ons bidden zelf bent,
buig je naar ons,
wij roepen om jouw gerechtigheid.
Bescherm ons tegen
overmacht en ondermijning.
Toets ons gedrag
en richt ons op.

Zang

K1     Blijf Jij naar ons op zoek,
00      voorgoed zijn wij gevonden.
K2     Smelt Jij ons wezen uit,
00      wij zijn van Jou doorgloeid.

K1     Waar Jij ons overschaduwt,
00      ontwaken wij in Jou.
K2     Ja, wij zijn uitgezonderd,
00      staan in de gunst bij Jou.

K1     Door Jou zijn wij gezien,
00      wij leven in jouw ogen.
K2     Jij hebt ons opgericht,
00      wij staan voor jouw gelaat.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Ad de Keyzer
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.