psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 20

Zang

Jouw aanwezigheid indachtig
zijn wij hier bijeen,
wij roepen jouw naam:
Wees nabij.

Om jouw leiding bidden wij,
bekleed ons met jouw kracht,
verberg ons in jouw naam:
Wees nabij.

Dat wij jouw bevrijding vieren,
voelen hoe Jij ons
omgordt met jouw naam:
Wees nabij.

Niet met paardenkracht of wagens
weren wij ons,
wij gedenken jouw naam:
Wees nabij.

Beurtlezing – 2 Kronieken 20,6-12

Wezer, Machtige van onze vaderen,
ben Jij niet machtig in de hemel,
heers Jij niet over alle koninkrijken van de naties?
In jouw hand zijn kracht en sterkte,
niemand houdt stand tegenover Jou.

Ben Jij niet onze Machtige
die de inwoners van dit land verdreven hebt
vóór het gelaat van jouw volk Israël uit
om het land voor eeuwig te geven
aan het zaad van Abraham, jouw beminde?

Zij woonden daar en bouwden daar voor Jou
een heiligdom voor jouw naam.
Ze zeiden:
‘Als het kwaad ons overkomt
met zwaardgericht, met pest of honger,
dan komen wij hier staan
vóór dit huis en vóór jouw gelaat,
want jouw naam woont in dit huis.

Schreeuwen wij om Jou vanuit onze benauwing,
Jij hoort, Jij bevrijdt.

Nu dan zie,
de Ammonieten en de Moabieten,
de bergbewoners van de Seïr,
die wij niet bestrijden mochten
toen wij uit het land Egypte kwamen,
wij ontweken hen, verdelgden hen niet,
hier, zij wreken zich op ons,
zij verwoesten jouw erfdeel,
dat Jij ons liet erven.

Onze Machtige,
zul Jij niet schikken over hen?
Ja, krachteloos zijn wij bij zo’n menigte
die tegen ons is opgerukt.
Wij voelen niet wat te doen,
ja, onze ogen zijn op Jou gericht.’

Stilte

Buig je naar mij,
Wezer,
in mijn angst.

Psalm

Stilte

Buig je naar mij,
Wezer,
in mijn roepen.

Wenk

Uit ‘Gulden brief’ van Willem van Saint-Thierry

Terwijl hij zich zo omwille van God
onderwerpt aan een mens,
vertrouwt hij hem zijn goede wil toe
om in God gevormd te worden.
De hele volheid van de deugden
wordt dan bewerkt
in de zintuiglijkheid
en de geest van de nederige,
doordat de schroom voor God
reeds begint te groeien.
Uit rechtvaardigheid
respecteert hij zijn meerdere,
uit voorzichtigheid
vertrouwt hij zichzelf niet,
uit zelfbeheersing
wil hij niet oordelen
en uit dapperheid
onderwerpt hij zich geheel aan de gehoorzaamheid,
die niet om een oordeel vraagt,
maar vervuld wil worden.

Uit ‘Gebed’ van Aelred van Rievaulx

Heer,
ik vraag geen goud,
zilver of edelstenen,
nee,
schenk mij uw geest van wijsheid
om uw volk goed te kunnen leiden.
Zend mij uw geest,
o Bron van wijsheid,
vanaf uw hoogverheven troon;
dat zij me bijstaat,
dat zij werkt met mij en door mij,
spreekt in mij,
mijn denken leidt,
mijn preken,
goede werken
en al mijn raadsbesluiten,
zoals het U behaagt,
ter ere van uw naam,
tot voorspoed van uw volk
en tot heil van mijzelf.

Uit de geschriften van Franciscus van Assisi

Toen de bisschop van Assisi
Franciscus eens aansprak op het feit
dat diens leven zo vol ontberingen
en bezitloos was,
kreeg hij te horen:
‘Heer,
zouden we iets willen bezitten,
dan zouden we ook wapens
tot onze verdediging moeten hebben.
Want dat is de reden
waarom er zoveel twisten en oorlogen zijn,
die zo dikwijls de liefde van God
en de medemensen
in de weg staan.
Daarom willen we niets van tijdelijke aard
in deze wereld bezitten.’

Uit ‘De tempel van onze ziel’

De geest stroomt
als een wellende vloed
door het rijk van de ziel
en maakt de dorheid van het hart
vruchtbaar.
Hij werpt stralen van licht
en doorstraalt alle vermogens van de mens
met de brandende hitte van zijn minne.
Hij doet elke hindernis weg
en geeft vreugde en heldere klaarte.
Hij doet de geest opstijgen
en wegsmelten in God.
Door de vlam van zijn brandende minne
doorschijnt Hij de ziel
met een goddelijke klaarte
als met een diadeem:
die van de overwinning.

Uit ‘Levende liefdevlam’ van Jan van het Kruis

De begenadiging van de ziel door God
heeft een weerslag op het lichaam
als zalving van de Heilige Geest.
Dan geniet de gehele zintuiglijke substantie:
alle ledematen,
de beenderen
en het merg.
Zij genieten niet
op een afgezwakte wijze,
maar met een gevoel
van groot genot en heerlijkheid.
Men voelt dit
tot in de uiterste gewrichten
van handen en voeten.
Het lichaam gevoelt zoveel heerlijkheid
in de heerlijkheid van de ziel,
dat het op zijn manier God prijst.

Uit ‘Weg van de Waarheid’ van Gerhard Tersteegen

God is niet ver
van ieder van ons,
omdat wij in Hem leven,
ons bewegen
en zijn.
Zo leven wij innerlijk in God
en in zijn tegenwoordigheid
als een vis in het water
of als een vogel in de lucht.
Onze geest put goddelijk leven
en sterkte uit God
door het voortdurende gebed
en door het zoeken van Gods nabijheid.
Zo leven wij met een zachte en stille geest
in een gelaten wezen
voor Gods gelaat.

Uit de geschriften van Søren Kierkegaard

Het hoogste
dat een mens vermag
is zich door God te laten helpen.

Gebed

Jij om mensen bewogen,
buig je naar ons,
roep jouw naam over ons uit.
Wees aanwezig
waar geweld
het leven van mensen
breekt.
Wees aanwezig.

Zang

Vz     Wees aanwezig
0       waar machten ons kleineren.
Al     Berg ons in jouw naam.

Vz     Wees aanwezig
0       waar wapens ons beheersen.
Al     Hecht ons in jouw naam.

Vz     Wees aanwezig
0       waar vrijheid wordt bevochten.
Al     Sterk ons in jouw naam.

Vz     Wees aanwezig
0       waar jouw Gezalfde strijdt.
Al     Leid ons in jouw naam.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Jan Egberink
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.