psalmviering van de week

Elke week verschijnt op deze pagina een ‘psalmviering van de week’,
waarbij thuis mee gebeden kan worden.

Psalmviering 98

Zang

Al     Zing een nieuw gezang.
K1    Wie geen kant op kon,
0       beweegt zich vrij.
K2    Wie vast zat, loopt
0       onbevangen rond.
Al     Er gebeuren vreemde dingen.
K1    Wie thuisloos was,
0       is overal welkom.
K2    Wie verloren liep,
0       krijgt een gul onthaal.
Al     Jouw koningschap komt.
K1    Wie gemeden werd,
0       heeft alleen maar vrienden.
K2    Wie veracht werd,
0       oogst waardering.
Al     Er gebeuren vreemde dingen.
K1    Wie ontrouw verduurde,
0       vindt iemand naast zich.
K2    Wie verworpen werd,
0       staat hoog in aanzien.
Al     Zing een nieuw gezang.

Beurtlezing – Wijsheid 12,14-22

Er is geen koning of heerser
die Jou kan evenaren
waar het gaat om schikken.

Bewarend ben Jij,
alles bestuur Jij bewarend.
Veroordelen wie onschuldig is
gaat niet samen met jouw macht.
Nee, jouw macht laat zich leiden door bewaring
en jouw heerschappij over allen
maakt dat Jij allen spaart.

Waar de volkomenheid van jouw macht
niet wordt vertrouwd,
daar toon Jij jouw kracht,
en wie haar kennen
schamen zich om hun vermetelheid.

Jij beheerst jouw kracht,
Jij oordeelt met zachtheid,
Jij regeert met grote mildheid over ons,
want wanneer het Jou behaagt,
staat macht Jou terzijde.

Door zo te oordelen heb Jij je volk geleerd
dat een bewarende menslievend moet zijn
en Jij gaf jouw kinderen goede hoop
dat Jij ruimte voor bekering laat,
wanneer zij zich vergrijpen.

Jij straft de vijanden van jouw kinderen
die de dood verdienen,
behoedzaam en gematigd.
Zo geef Jij hun tijd en ruimte
zich af te wenden van hun kwaad.

Ook oordeel Jij behoedzaam over jouw kinderen,
omdat Jij je verplichtte aan hun vaderen
onder ede en vele beloften.

Jij die ons tuchtigt
en onze vijanden treft met harde slagen,
wilt dat wij jouw goedheid gedenken,
wanneer wij oordelen.

Wanneer Jij ons dan oordeelt,
hopen wij op jouw gunst.

Stilte

Zing nieuw in mij
Wezer,
jouw zang.

Psalm

Stilte

Gerechtigheid wil Jij,
Wezer,
in de volken.

Wenk

Uit de geschriften van Irenaeus van Lyon

En zo moet God in alles
de eerste plaats innemen,
daar Hij
en Hij als enige
ongeschapen is
en de eerste van alles.
Alles is ondergeordend aan God.
Onderordening aan God
betekent onvergankelijkheid,
en volharding in onvergankelijkheid
is de afglans van de Ongeschapene.
Door deze ordening
wordt de geschapen
en uit leem en water vermengde mens
beeld en gelijkenis
van de ongeschapen God.
De mens gaat op naar het volmaakte,
dat wil zeggen:
hij nadert de Ongeschapene.
Volmaakt immers
is de Ongeschapene.
Deze is God.

Uit de geschriften van Hildegard van Bingen

Ik wek alles tot leven.
Zo rust Ik
in alle werkelijkheid verborgen
als een vurige kracht.
Zo brandt alles door Mij,
gelijk de adem de mens onophoudelijk beweegt,
als een door de wind bewogen vlam in het vuur.
Dit alles leeft in zijn wezenheid,
en daarin is geen dood.
Want Ik ben het leven.
Ik ben ook het verstand,
dat het ademen van het schallende woord
in zich draagt
waardoor heel de schepping is gemaakt.
Alles adem Ik het leven in,
zodat niets daarvan
in zijn soort sterfelijk is.
Want Ik ben het leven.

Uit de geschriften van Mechtild van Maagdenburg

O minne,
hoe groot wordt uw licht in de ziel
en hoe vurig is uw lichtglans
en hoe onbegrijpelijk is uw wonder
en hoe veel omvattend is uw wijsheid
en hoe snel is uw gave
en hoe sterk is uw kluister
en hoe volkomen is uw wezen
en hoe zacht is uw vloed
en hoe groot is uw rijkdom
en hoe heilig is uw onderscheidingsgave.

Uit de geschriften van Jan van Ruusbroec

Liefde houdt de mens steeds voor ogen:
de grondeloze goedheid van God,
waaruit zij voortvloeit,
opdat hij een leven tot eer en glorie van God leidt.
De gerechtigheid houdt de mens
Gods eeuwige waarheid voor,
opdat hij voor de waarheid openstaat
en door haar verlicht wordt.
De ootmoed ten slotte
plaatst de mens voor Gods hoge majesteit,
opdat hij steeds nederig blijft
en zich op God verlaat
en niet op zichzelf.
Dat is de manier
waarop de mens zich tegenover God moet gedragen
om altijd in deugden toe te nemen.

Uit de geschriften van Catharina van Genua

Omdat alle goedheid
deelneming is aan God,
bewerkt Hij in alle schepselen
een overeenstemming zoals Hij die wil.
In de ziel
bewerkt Hij een overeenstemming met haar,
naarmate Hij haar zuivert van zonde.
Wanneer Hij een ziel aantreft
die haar eerste onschuld benadert,
zuiver en zonder smet,
dan wordt in haar
de toeneiging naar God onthuld.
Deze gaat met zoveel heftigheid
en onstuimigheid van het vuur van de liefde groeien,
dat zij de ziel naar haar uiteindelijke doel trekt.
Het lijkt haar onverdraaglijk
tegengehouden te worden.

Uit ‘Geestelijk hooglied’ van Jan van het Kruis

Het is geen wonder dat God vreemd is
voor de mensen die Hem niet gezien hebben,
want Hij is het evenzeer
voor de heilige engelen en zielen
die Hem zien.
Immers,
zij kunnen noch zullen ooit klaar komen met zien.
Tot op de laatste dag van het oordeel
blijven zij in Hem zoveel nieuwheid zien
volgens zijn diepe oordelen
en met betrekking tot de werken
van zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid,
dat Hij hen steeds tot iets nieuws maakt
en zij steeds meer verwonderd staan.

Uit ‘Godsbegrip’ van Titus Brandsma

God is onze keizer en koning.
Hij is de goede herder,
de trouwe geleider.
Hij is onze vader,
onze beschermer.
Hij blies ons de levensadem in,
Hij is ons behoud.
Hij leidt sterren en planeten op hun baan,
schenkt leven aan planten en dieren.
Hij draagt de wereld op zijn hand
en waarborgt haar voortbestaan.
Hij woont in ons
en opent het oog van ons verstand,
fluistert ons zijn geboden in.
Hij staat vóór ons
als de rechter over heel ons leven.
Met welgevallen ziet Hij op ons neer.

Gebed

Nieuw leven,
toekomst heb Jij ons gegeven
na onderdrukking en geweld.
O Jij, bron van ons bestaan,
geef vrede aan wie moeten leven
onder de doem van het kwaad.

Zang

Zijn koningschap komt,
zijn gelaat openbaart zich,
laat trillen de snaren.

Gerechtigheid houdt
zich niet langer verborgen,
laat schallen de hoorn.

Ja, ieder beweegt
naar de plaats die hem toekomt,
laat zingen de lieren.

Nee, niet meer te houden,
het recht is ontketend,
zijn koningschap komt.

Op deze pagina kunt u kijken en luisteren naar een inleiding door Kees Waaijman, die kan helpen om de ruimte van deze psalm in te gaan.

© Teksten: Kees Waaijman
© Psalmgebed: Laetitia Aarnink
© Zangzetting: Chris Fictoor
© Psalmzetting: Ad de Keyzer

Niets van deze Psalmviering mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch,
door geluidsopname of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit, Nijmegen.